Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering 2018.
Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering 2018.

Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering 2018.

Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 19 november 2018, aanvang 20.00 uur in de grote zaal van zorgcentrum Oostermarke aan de Veenkampenweg.
Inclusief de bestuursleden waren er 24 personen aanwezig die de presentielijst getekend hebben. Dat is 5 meer dan bij de jaarvergadering van 2017

Opening.
De voorzitter, Rense Wanningen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Mededelingen.
Afgemeld: Jaap Brink (ziekte) en de familie Veenhoven.
De boekjes zijn op bepaalde adressen (o.a. Ridderstraat) niet bezorgd.
De agenda van de algemene ledenvergadering staat niet op de website.

3. Vaststellen agenda.
2 extra agenda punten worden aan de agenda toegevoegd:
4a Ridderveld
4b Uitrit voormalig Arbeidsbureau aan de Boslaan.

4. Notulen jaarvergadering d.d. 20 november 2017.
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

4a. Ridderveld.
Tinie Volders: wij zijn nu een tweetal jaren bezig om het Ridderveld te behouden als speelveld, echter de bestemming van het Ridderveld is in principe sociaal-maatschappelijk en kortgeleden heeft Marcel Schürman ons op de hoogte gebracht van een nieuw bouwplan.
Het bouwplan (tekening gaat rond in de zaal) wat hij gepresenteerd is een bouwwerk van 2 verdiepingen, en het behelst 20 appartementen (voor demente bejaarden) en een woongedeelte voor de beheerder.
De afmetingen zijn globaal: 9 meter hoog, 20 meter (?) breed en het geheel is gesitueerd aan de zijde van de Prinsenlaan.
Het achterste gedeelte van het Ridderveld (gelegen aan de Ridderstraat) blijft volgens informatie speelgelegenheid.
En daardoor is dit plan in onze ogen beter dan het eerste (huizenbouw) omdat nu een groot gedeelte van het speelterrein in tact blijft.
Ben benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken.

Reactie uit de vergadering:
 
De meningen uit de vergadering liepen uiteen van er zou niet gebouwd mogen/moeten worden op het Ridderveld, dit omdat de buurt- en schoolkinderen van het Eenspan er met heel veel plezier spelen en ook de bewoners van de Oostermarke genieten volop van deze spelende kinderen.

Waarom dit gebouw daar bouwen als de Oostermarke daarvoor reeds aanwezig is. Overigens is het hoofd ervan in het geheel niet op de hoogte met de bouwplannen van deze concurrent.
 
Bouwplekken die in de vergadering als alternatieve bouwlocaties werden genoemd om het Ridderveld als speelterrein te kunnen behouden:
Bosje tussen Oostermarke en kerk, ligt er nu toch vaak slordig bij.
Voormalig campingterrein, wat dienst zou doen als zorgpark.
Muzeval locatie.
Plek OPDC of andere gebouwen Esdal op locatie Angelsloërdijk
Gebouw Esdal op locatie Boermarkeweg
Sedna pand/plek nu verslavingszorg is verplaatst naar Scheperpark. Sedna staat op een enorm complex…..
Kop van Zuid is ruimte beschikbaar (Scheperpark)
Parkeerterrein nabij het Fletcher hotel t.b.v. huizenbouw.
De Veenkampen/Veenkampenweg t.b.v. huizenbouw
 
4b. Uit- en inrit voormalig Centrum voor Werk en Inkomen (Arbeidsbureau) aan de Boslaan.
Mevrouw Heuving geeft een toelichting op de zeer gevaarlijke in- en uitrit situatie voor fietsers en auto’s ter plaatste.
Zo kunnen fietsers de Boslaan niet oversteken en moeten ze nu tegen het verkeer in fietsen met alle gevaren van dien.
Reactie van de heer Blokzijl: bij het afslaan op de Boslaan komende uit de richting van het spoor kijk je over je schouder of er een fiets aankomt en dan hou je geen rekening met het feit dat er ook een fiets van de andere kant kan aankomen.

Ook aanwijsborden ontbreken om het gebouw aan te duiden.
De politie is geweest en gaf als oplossing: vanaf de Boslaan erin rijden en via de Veenkampenweg eruit, echter aan de zijde van de Veenkampenweg ligt een heel hoge wal en die mogelijkheid is dus afgesloten.
Een verkeersdeskundige van de gemeente is geweest, geeft adviezen maar wethouder van der Weide zegt: we gaan het monitoren, maar wij doen er niets aan.
Het geeft zeker ook problemen in eventuele gevallen als de ziekenauto en brandweer daar een keer nodig mochten zijn.
Afgesproken is dat de voorzitter Piet Snel van EOP Het Centrum te samen met Gerrit Bron mevrouw Heuving opzoeken om e.e.a. te bekijken.

5. In verband met afwezigheid door ziekte van secretaris Jaap Brink wordt het jaarverslag voorgelezen door Gerrit Bron.

Vergadering februari:
– Tjiske van der Wal, Ilona Scheeve en Silvia Speelman zijn de nieuwe bestuursleden.
– De smiley is gekocht en wordt binnenkort geplaatst.
(te) Laat zijn de bewoners van de Boskamp op de hoogte gesteld van de aanplant van bomen in hun straat. Dit in het kader van het planmatig boombeheer van de gemeente, waarin 1200 bomen geplant zullen worden tussen november 2017 en maart 2018. De bomen zullen vervolgens 3 jaar lang onderhouden worden door de aannemer.
– Boermarkeweg: De naaste bewoners zijn van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gebracht. Positieve reacties en lovende woorden voor onze inzet. Het goed te zien is dat wij er als belangenvereniging bovenop zitten.

Vergadering Mei:
– Status betalende leden is 97 van de +/- 250 adressen.
– Op 30 april jl. is er overleg met de gemeente geweest, waarin Marius van Donkelaar de rommelige situatie van de verkeersremmers (krom gereden, geen verankering etc.) aan de orde bracht met het verzoek, nu de Prinsenlaan af is, haast te maken met het opknappen. Omdat de verkeersremmers ook van een witte markering op het wegdek zullen worden voorzien, wilde de gemeente hiermee wachten totdat de verfwagen, die ook de nieuwe rotonde in de van Schaikweg van nieuwe pijlen gaat voorzien, beschikbaar is. Verwacht wordt dat dit in juli gaat gebeuren.
– Rioolreconstructie Prinsenlaan-Emmalaan
Met aannemer Hoornstra heeft Marius van Donkelaar maandelijks contact. Hij bespreekt dan o.a. de voortgang van het project. Wijzigingen in de planning gaan z.s.m. op onze website. Zoals het er nu naar uitziet wordt de zuidelijke helft van de rotonde in de van Schaikweg begin juni afgesloten voor de laatste constructiefase. Begin juli volgt de uiteindelijke oplevering van het hele project.

Vergadering juli:
– Ventweg Meijerswegje: aangezien één van de aanwonende bezwaar heeft tegen het weggetje omdat de gemeente geen extra fietsbelemmering wil aanbrengen, is de uitvoering hiervan afgeblazen.
– Nationale burendag 2018
Ilona Scheeve meldde dat het programma met als thema: de Middeleeuwen, inclusief budgettering rond is. Er is een budget van 2400 euro inclusief de bijdrage van het Oranjefonds- en de Oostermarke.
– Rioolreconstructie Angelsloërdijk – Kerkhoflaan
Navraag naar de huidige status leverde de bevestiging op dat het hele project nog op hold staat en dat niet verwacht mag worden dat de reconstructie volgend jaar van start gaat. Wel is toegezegd dat het om uitstel gaat -dus geen afstel- omdat de riolering reconstructie moet doorgaan en het wegdek versleten is.

Vergadering September:
– Verplaatsing Verslavingszorg naar Kop van Zuid, vergunningprocedure is inmiddels gestart. Oud Emmen kan weinig meer doen dan deze kritisch te volgen
– Oplevering Rioolreconstructie Prinsenlaan – Emmalaan is, behoudens het herstel van de groenvoorzieningen in de Emmalaan, voltooid.
– Jaap Brink zal het gevraagde rustbankje in de Veenkampen (n.a.v. schouw uit 2016) aanvragen.
– De Smiley zal voor een periode van 3 maanden worden omgedraaid om een volledig beeld van het verkeersgedrag in de Oosterstraat te krijgen. Resultaten worden in de komende ledenvergadering gepresenteerd.

Vergadering November:
– Wij hebben helaas geen uitnodiging gekregen voor het bijwonen van de nieuwbouwplannen van het Esdal college op 18 oktober jl. (EOP heeft inmiddels een brief gezonden naar de directie om op de hoogte te worden gebracht)
– Sloop oude OPDC gebouw (Angelsloërdijk 13b-13c) zal t.z.t. plaatsvinden
Oud Emmen infoblad in combinatie met Oostermarke stopt.
Vraag hierbij is hoe jullie geïnformeerd willen worden?
Mevrouw Nauta (Oostermarke) geeft aan dat er nog een mogelijkheid is indien er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan o.a. op tijd en voldoende items aanleveren en niet meer boekjes laten drukken dan nodig is

6. Jaarverslag van de penningmeester Kees Breeman.
Kees Breeman deelt mede dat er inmiddels 110 betalende leden zijn en er zijn ook leden die voor 3 jaar betalen.
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en prima in orde bevonden.
Mevrouw Alberts-Hegen stelt de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen.

7. Verkiezing kascommissie 2018.
Mevrouw Alberts-Hegen treedt na 2 jaar af en mevrouw Mulder stelt zich beschikbaar. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van mevrouw Besselink en mevrouw Mulder.

8. Bestuurssamenstelling:
Dit jaar zijn aftredend Kees Breeman (indien zich geen nieuwe kandidaten aanmelden wil Kees dit nog voor een jaar vervullen) en Marius van Donkelaar (herkiesbaar).

Omdat er vanuit de vergadering geen extra kandidaten zijn, wordt Marius van Donkelaar en Kees Breeman (1jaar) herbenoemd, want aangezien zich ook niemand heeft gemeld voor de vacature penningmeester wil Kees Breeman dit nog voor een jaar vervullen.

9. Gerealiseerde zaken en activiteiten 2018.
Burendag in september
De Burendag met als thema de middeleeuwen is dankzij Ilona Scheeve, Tjiske van der Wal, Silvia Speelman en de evenementen organisatie van Gerard Janse een groot succes geworden. Helaas was de opkomst met ca. 60 inwoners wat aan de lage kant, maar dat mocht de pret niet drukken.
Mogelijk was het koude natte weer de oorzaak van een lagere opkomst.
Smiley
Wegmarkeringen Emmalaan, Prinsenlaan, Kerkhoflaan
De verkeersremmers op de Prinsenlaan houden de gemoederen flink bezig.
Nu ze er staan dient de gemeente ook onderhoud te plegen als ze bijvoorbeeld scheef staan, het blad verwijdere wat er achter blijft liggen en straks in de winter er ook voor zorgen dat zout achter de voet komt.
Er wordt geconstateerd dat sommige fietsers niet snappen dat zij er achterlangs moeten fietsen.
De familie Ter Stege geeft nogmaals aan hoe gevaarlijk die verkeersremmers zijn, zelf zijn ze daar bijna of helemaal het slachtoffer van geworden.
Er zijn nu eenmaal verkeershufters en nu kom je ze op de verkeerde weghelft tegen, maak dit dagelijks mee. En de verkeershufters hou je niet met deze remmers tegen.

Volgens informatie van de gemeente zijn de remmers er op verzoek van de Belangenvereniging geplaatst.

Ik heb bestuursleden uitgenodigd om te komen kijken naar de gevaarlijke situatie op het kruispunt Prinsesselaan – Prinsenlaan maar niet één heeft de moeite genomen om te komen kijken.

Wij zien dagelijks de gevaren die worden veroorzaakt door deze verkeersremmers.

Het gevolg is dat je zo protestgroepen of tegenstellingen in de buurt krijgt.

Marius van Donkelaar:
Er zijn diverse besprekingen geweest over hoe de snelheid op de Prinsenlaan omlaag te krijgen is.
Er is door de werkgroep gekozen voor deze verkeersremmers omdat ze ook op meerdere plaatsen in Nederland stonden.
Vervolgens zijn de plaatsen in overleg met de gemeente bepaald, er is een proefperiode ingesteld en na enige aanpassingen zijn ze vastgezet en is de markering aangebracht.
De gemeente heeft het idee dat het rustiger is geworden en er zijn bij hun geen ongevallen bekend.
De voorzitter beëindigt de discussie met de mededeling dat alles nu wel gezegd is en dat een ieder voldoende tijd heeft gehad om zijn of haar zegje te doen.

Dienstenhuus
Wil Dijks geeft aan dat het dienstenhuus per 1 november verplaatst is naar de Bibliotheek aan het Noorderplein.

Wandelclub o.l.v. Jaap Brink: iedere dinsdagmorgen en de routes zijn ca. 6 km, start is bij de Oostermarke.

Stand van zaken:
– Rioolreconstructie Prinsenlaan-Emmalaan en Angelsloërdijk – Kerkhoflaan.
– De haag, wellicht een meidoornhaag en het gras, moet nog gepland en gezaaid worden
Reactie uit de vergadering: straatnaamborden Veenkampenweg, Emmalaan, etc. zijn nog niet weer geplaatst
– Meetresultaten en plaatsing Smiley
Marius van Donkelaar geeft een heldere toelichting:
1e periode van West naar Oost: signaleren, detecteren en oplichten.
Ondergrens ingesteld op 30 km/uur, de gemeten gemiddelde snelheid bedraagt 34,5 km/uur en 86% van de auto’s rijdt niet sneller dan 39 km/uur en de reductie/reactie aanpassing na melding is 3,1 km/uur.
Na gewenning is de smiley omgedraaid en deze meet nu van Oost naar West, de gemiddelde snelheid is nu iets hoger, namelijk 36 km/uur. En de reductie/reactie aanpassing is nu 3,2 km/uur.
Binnenkort wordt de smiley geplaatst op de Emmalaan en vervolgens op de Boermarkeweg.
Reactie van mevr. Kroeze: De smiley t.z.t. ook graag plaatsen aan de Sophielaan veel bezoekers van de school aan de Angelsloërdijk rijden nu door de Sophielaan/Meijerswegje omdat de drempel behoorlijk hoog is op de kruising Emmalaan/Angelsloërdijk/Kerkhoflaan/Veenkanpenweg.
Reactie van de heer Blokzijl: daarna graag aan de Prinsenlaan.

Verslavingszorg naar Kop van Zuid.
De plaatselijke overleg commissie (POC) met o.a. als deelnemers de directe buren zal onder leiding van wethouder Kleine op 11 december a.s. plaatsvinden.

10. Lezing van Gerard Janse over het “Fietje-Klok instituut in de oorlogsjaren”
Aan de hand van beelden verteld Gerard iets over de vroegere bewoners.
De familie Cohen had een Joodse kruidenierszaak.
Daarna kwam de familie Fietje en over de manspersoon werd gezegd dat hij fout was in de oorlog. De dames Fietje en Klok zijn bekend geworden door hun type les instituut Fietje-Klok.
Vervolgens is ook nog een drankenhandel in het pand gevestigd en later is het tandartsenpraktijk geweest.
Je hoopt natuurlijk een schat te vinden in de tuin of onder het huis maar verdere dan een paar roestige spijkers en een oude fles wijn ben ik niet gekomen.
Vermeldingswaardig is ook nog dat voor het huis een Stolpersteine ligt.
Onder dank zegging van de presentatie is Gerard een fles wijn aangeboden.

Rondvraag.
Mevrouw Kroeze: de Sophielaan en Meijerswegje zat toen de Emmalaan was afgesloten ook in de zout strooi route zou dit zo blijven?
Antwoord: is niet de verwachting, dit omdat de gemeente Emmen alleen de hoofdroutes strooit.
Mevrouw Kroeze: op de Kerkhoflaan staat een bord 4 keer voorrang van rechts (voorrang op de uitritten van de parkeerplaats). Het aantal zou niet kloppen het zijn er maar 3.
Antwoord: wordt bekeken en indien dit juist is dan wordt dit doorgegeven aan de gemeente Emmen.

12. Sluiting.
Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering

Rooster van aftreden van de bestuursleden:
Voorzitter Rense Wanningen 2019
Secretaris vacature 2017
Penningmeester Kees Breeman 2019
Lid Jaap Brink 2020 EOP vertegenwoordiger
Lid Gerrit Bron 2019 EOP vertegenwoordiger
Lid Wil Dijks 2020 Dienstenhuus
Lid Ilona Scheeve 2021 Algemeen/evenementen
Lid Tjitske van der Wal 2021 Algemeen/evenementen
Lid Silvia Speelman 2021 Algemeen/evenementen
Lid Marius van Donkelaar 2021 Verkeer & Infra