Handtekening actie Boermarkeweg

Belangenvereniging Oud Emmen, www.belangenverenigingoudemmen.nl

Beste buurtbewoner van Oud Emmen,

Gemeente Emmen heeft grote plannen met de Boermarkeweg. Daarvoor is de financiering nog niet rond, maar de plannen zijn al wel concreet. De Gemeente Emmen moet binnenkort beslissen in een Raadsvergadering of de plannen definitief worden. De kosten voor het hele plan bedragen zo’n 15 miljoen euro.

Een aantal buurtbewoners is het niet eens met de plannen omdat het ten koste gaat van hun leefomgeving en groene ruimte (bos). In deze korte brief willen wij uw steun vragen. U kunt dit kenbaar maken door ons te mailen of bijgaand strookje bij het bestuur van belangenvereniging Oud Emmen in de brievenbus te doen.

Uitgebreide beschrijving van het onderwerp Boermarkeweg vindt u op onze website bij het laatste nieuws.

Wat vragen wij van u?

Belangenvereniging Oud Emmen en bewoners Boermarkeweg vragen u om uw steun. Wij willen graag een beeld krijgen of we deze steun uit de buurt krijgen en zullen dit gebruiken in de gesprekken met de Gemeente Emmen.

Wat zijn de plannen voor de Boermarkeweg?

De Gemeente wil in beide richtingen tussen de Boslaan en Dordsestraat verbreden naar een vierbaansweg en ten hoogte van het tennispark komt een fietstunnel. Verder vervallen in de plannen alle inritten, de fiets- en voetgangersoversteek Angelsloërdijk en ook het fietspad aan de Oostzijde van de Boermarkeweg.

Waarom wil de Gemeente dit?

Het verkeer rondom de Boermarkeweg is op piektijden erg druk. De verbreding en het verminderen van de (fiets)overgangen zorgen voor een betere doorstroom naar Scheper Ziekenhuis (incl. ambulance) en het Esdalcollege.

Wat vinden buurtbewoners?– Wij vinden het niet acceptabel dat de bewoners aan de Boermarkeweg, en speciaal de familie Patka in deze mate geraakt wordt door de plannen (zie informatie op de website).- Het is naar onze mening slechts in de ochtend en in de middag een half uur tot een uur druk op de Boermarkeweg. Echte opstoppingen ontstaan eigenlijk niet. Wij zien dat de doorstroming is verbeterd door de nieuwe verkeersregelinstallaties waarmee een zogenaamde ‘groene golf’ is gerealiseerd. Dit heeft duidelijk effect gehad op de doorstroming van het verkeer.- Wij vinden de investering van 15 miljoen euro niet opwegen tegen deze beperkte piektijd.- De bereikbaarheidsstudie van de Boermarkeweg is van 2009 en derhalve verouderd. De verkeersdrukte is in de afgelopen jaren zelfs afgenomen t.o.v. de in 2014 de verwachte stijging. Een nieuwe analyse is dan op zijn plaats om te beoordelen of de verkeersdrukte nog aanleiding geeft voor verbreding van deBoermarkeweg.

Jaarvergadering Oud Emmen

Het onderwerp ‘Boermarkeweg’ komt ook aan de orde tijdens de Jaarvergadering van Belangenvereniging Oud Emmen op 12 december in Oostermarke – Treant. We sluiten de jaarvergadering af met een hapje, drankje en muziek. Wij ontmoeten u daar graag! Informatie en programma vindt u op onze website. U hoeft zich niet op te geven, u bent van harte welkom vanaf 19:30 uur.

Verzoek in te leveren per mail of in de brievenbus voor 6 december 2019.

Ik steun de bewoners Boermarkeweg:

Naam (of anoniem): …………………………………………………………………………………………………………………………

Adres (of anoniem):…………………………………………………………………………………………………………………………

U kunt dit strookje inleveren op de volgende adressen:

Gerrit Bron, Angelsloërdijk 26, Oostermarke – (er staat een doos in het Winkeltje (openingstijden))

Kees Breeman, Parallelweg 29.

U kunt bovenstaande mailen aan oudemmen@gmail.com (wij gebruiken uw emailadres NIET!). Heeft u op / aanmerkingen of suggesties, dat horen wij dat graag. 

Inspreektekst Boermarkeweg

Emmen 9 september 2019

Goedenavond geachte commissieleden.

Mijn naam is Gerrit Bron en ik spreek namens alle bewoners met hun perceel liggend aan de Boermarkeweg.

Zelf woon ik op de hoek Angelsloërdijk/Boermarkeweg.

Mijn inspreek onderwerp is: Ontwikkelingen reconstructie Boermarkeweg.

Alvorens ik in ga op de huidige situatie, neem ik u even mee naar Boermarkeweg fase 1.

Door de toenmalige wethouder en projectmanager is ons destijds gezegd dat er aan de Oostzijde van de Boermarkeweg een 2erijstrook zou komen die dienst gaat doen als busbaan.

Noem het maar voortschrijdend inzicht maar de busbaan is er nooit gekomen, de extra rijstrook werd direct opengesteld voor al het autoverkeer en zo bestaat de aanrijroute op de Boermarkeweg naar het Treant Scheperziekenhuis reeds voor zo’n 80 a 85 % uit 2 rijbanen, vanuit de zuidelijke aanrijroute zelfs al voor 100% en geldt het argument van een vlotte aanrijroute niet meer.

Kort geleden zijn ook de oude verkeerslichten vervangen door moderne verkeersregel installaties, de doorstroming voor de automobilisten is daardoor al verbeterd en buschauffeurs kunnen de Verkeersregel installatie zelf bedienen, zodat ook dit argument voor extra financiële middelen niet meer op gaat. 

Beide ondernemingen, Treant en de busmaatschappij, met veelal werkende passanten, zijn zo voldoende op hun wenken bediend.

Het uitgangspunt van deze passanten is vaak dat ze zo snel mogelijk van A naar B willen reizen.

Het onheilsbericht van het College om de Boermarkeweg uit te breiden naar 2 x 2 rijstroken is bij ons als bewoners als een bom ingeslagen. Mede ook door het feit dat op de eerste tekening die wij zagen er 2 woningen ontbraken!

Het wordt dan ook de hoogste tijd dat er eens met de bewoners wordt gesproken en ook naar hen wordt geluisterd, bewoners waarvan de meesten er overigens al meer dan 30 jaar wonen.

Wij zijn het namelijk die betrokken zijn bij de omgeving en het verkeer op de Boermarkeweg jaar in jaar uit 7 dagen per week en 24 uur per dag meemaken en wij constateren sinds een aantal jaren reeds een afname van de verkeersdrukte.

Hetgeen wij naar aanleiding van vragen ook hebben doorgegeven aan het bestuur van EOP Het Centrum en Belangen vereniging Oud Emmen. Maar voor zover wij weten heeft het college of de projectmanager geen overleg gevoerd met beide besturen, een gemiste kans! Is er wel overleg gevoerd met Treant, Staatsbosbeheer, de tennisvereniging en de bewoners van de Statenhoekflat??

En dat onze bevindingen juist blijken te zijn wordt bevestigd door het artikel in de Zuidenvelder van 9 juli 2019 Hierin schrijft Herry Thole (statisticus en oud CDA raadslid) ik citeer: de verkeersdrukte van 2014 met 16.230 voertuigen per dag is in 2018 met 15 % afgenomen naar  13.816 voertuigen per dag. 

Note: Daarna zijn de verkeersregelinstallaties aangepast, is de doorstroming voor de ca. 13.000 voertuigen sterk verbetert en is van filevorming, misschien eens een keer tijdens de spitsuren, geen sprake. 

Naar aanleiding van deze gegevens roept de heer Thole op tot heroverweging van de plannen.

U zult begrijpen dat wij deze oproep van harte ondersteunen.

En daarom vragen wij de Raad om de gevraagde financiële middelen voor reconstructie Boermarkeweg met 2x 2 rijbanen niet beschikbaar te stellen, zodat wat ons betreft dit plan definitief kan vervallen.

Hiermee wordt voorkomen, dat o.a.:

1.  Emmen investeert in een project wat beslist niet noodzakelijkis, de huidige capaciteit van de weg met 3 rijstroken is meer dan voldoende. Zoals ook blijkt uit de volgende gegevens.

Wegvakken capaciteit:

gebiedsontsluitingsweg 2×1: 1400 – 1600 pae/uur (personenauto equivalent).

-gebiedsontsluitingsweg 2×2: 1800 – 2000 pae/uur (per rijstrook)

2. De financiële positie van Emmen nog penibeler wordt.

Door ons initiatief komen wij als inwoners ook tegemoet aan de oproep van wethouder Otter aan de raad om actief mee te denken over verdere bezuinigingen.

3. Er grond onteigend moet worden van het perceel aan de Boermarkeweg 24.

Ter informatie: op het perceel zijn door de gemeente reeds 3 piketpaaltjes geplaatst waarvan er 1 op slechts 2 meter van het huis staat!

Piketpaaltjes bij de familie Padka.

U zult begrijpen dat deze bewoners momenteel in een heel vervelende periode zitten en zij zien hun toekomst in duigen vallen.

4. De inritten van 5 woningen wegmoeten: hetgeen in zou houden dat klanten, zaken relaties, bezoekers, de postbode en bewoners de inrit niet meer kunnen gebruiken. Tevens zou dit inhouden dat er bewoners zijn die niet meer bij hun voordeur en met hun auto bij de garage kunnen komen. Ook voor de vuilophaaldienst en eventueel noodzakelijke hulpdiensten zal dit problemen geven.

5. Het fietspad aan de Oostzijde van de Boermarkeweg wordt opgeheven, terwijl dit door o.a. studenten van de Stenden Hogeschool veelvuldig wordt gebruikt.

6. De door de Raad aangewezen hoofdfietsroute Angelsloërdijk/Kerkhoflaan verdwijnt.

7. Flora en Fauna wordt aangetast: Er hoeft geen groot stuk bos gekapt te worden.

8. De betrokken bewoners hun woongenot nog meer gaan verliezen: wij hebben nu al last van fijnstof, het verkeerslawaai en trillingen in de woning.

9. Er een nieuwe kruising op de Statenweg komt.

Dank voor uw aandacht en wij wensen u met het te nemen besluit veel wijsheid toe.

Namens de gezamenlijke bewoners, 

Gerrit Bron

2018 Verslag Algemene ledenvergadering

Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 19 november 2018, aanvang 20.00 uur in de grote zaal van zorgcentrum Oostermarke aan de Veenkampenweg.
Inclusief de bestuursleden waren er 24 personen aanwezig die de presentielijst getekend hebben. Dat is 5 meer dan bij de jaarvergadering van 2017

Opening
De voorzitter, Rense Wanningen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Mededelingen
Afgemeld: Jaap Brink (ziekte) en de familie Veenhoven.
De boekjes zijn op bepaalde adressen (o.a. Ridderstraat) niet bezorgd.
De agenda van de algemene ledenvergadering staat niet op de website.

Vaststellen agenda
2 extra agenda punten worden aan de agenda toegevoegd:
4a Ridderveld
4b Uitrit voormalig Arbeidsbureau aan de Boslaan.

Notulen jaarvergadering d.d. 20 november 2017
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

4a. Ridderveld
Tinie Volders: wij zijn nu een tweetal jaren bezig om het Ridderveld te behouden als speelveld, echter de bestemming van het Ridderveld is in principe sociaal-maatschappelijk en kortgeleden heeft Marcel Schürman ons op de hoogte gebracht van een nieuw bouwplan.
Het bouwplan (tekening gaat rond in de zaal) wat hij gepresenteerd is een bouwwerk van 2 verdiepingen, en het behelst 20 appartementen (voor demente bejaarden) en een woongedeelte voor de beheerder.
De afmetingen zijn globaal: 9 meter hoog, 20 meter (?) breed en het geheel is gesitueerd aan de zijde van de Prinsenlaan.
Het achterste gedeelte van het Ridderveld (gelegen aan de Ridderstraat) blijft volgens informatie speelgelegenheid.
En daardoor is dit plan in onze ogen beter dan het eerste (huizenbouw) omdat nu een groot gedeelte van het speelterrein in tact blijft.
Ben benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken.

Reactie uit de vergadering:
 
De meningen uit de vergadering liepen uiteen van er zou niet gebouwd mogen/moeten worden op het Ridderveld, dit omdat de buurt- en schoolkinderen van het Eenspan er met heel veel plezier spelen en ook de bewoners van de Oostermarke genieten volop van deze spelende kinderen.

Waarom dit gebouw daar bouwen als de Oostermarke daarvoor reeds aanwezig is. Overigens is het hoofd ervan in het geheel niet op de hoogte met de bouwplannen van deze concurrent.
 
Bouwplekken die in de vergadering als alternatieve bouwlocaties werden genoemd om het Ridderveld als speelterrein te kunnen behouden:
Bosje tussen Oostermarke en kerk, ligt er nu toch vaak slordig bij.
Voormalig campingterrein, wat dienst zou doen als zorgpark.
Muzeval locatie.
Plek OPDC of andere gebouwen Esdal op locatie Angelsloërdijk
Gebouw Esdal op locatie Boermarkeweg
Sedna pand/plek nu verslavingszorg is verplaatst naar Scheperpark. Sedna staat op een enorm complex…..
Kop van Zuid is ruimte beschikbaar (Scheperpark)
Parkeerterrein nabij het Fletcher hotel t.b.v. huizenbouw.
De Veenkampen/Veenkampenweg t.b.v. huizenbouw
 
4b. Uit- en inrit voormalig Centrum voor Werk en Inkomen (Arbeidsbureau) aan de Boslaan.
Mevrouw Heuving geeft een toelichting op de zeer gevaarlijke in- en uitrit situatie voor fietsers en auto’s ter plaatste.
Zo kunnen fietsers de Boslaan niet oversteken en moeten ze nu tegen het verkeer in fietsen met alle gevaren van dien.
Reactie van de heer Blokzijl: bij het afslaan op de Boslaan komende uit de richting van het spoor kijk je over je schouder of er een fiets aankomt en dan hou je geen rekening met het feit dat er ook een fiets van de andere kant kan aankomen.

Ook aanwijsborden ontbreken om het gebouw aan te duiden.
De politie is geweest en gaf als oplossing: vanaf de Boslaan erin rijden en via de Veenkampenweg eruit, echter aan de zijde van de Veenkampenweg ligt een heel hoge wal en die mogelijkheid is dus afgesloten.
Een verkeersdeskundige van de gemeente is geweest, geeft adviezen maar wethouder van der Weide zegt: we gaan het monitoren, maar wij doen er niets aan.
Het geeft zeker ook problemen in eventuele gevallen als de ziekenauto en brandweer daar een keer nodig mochten zijn.
Afgesproken is dat de voorzitter Piet Snel van EOP Het Centrum te samen met Gerrit Bron mevrouw Heuving opzoeken om e.e.a. te bekijken.

In verband met afwezigheid door ziekte van secretaris Jaap Brink wordt het jaarverslag voorgelezen door Gerrit Bron.

Vergadering februari:
Tjiske van der Wal, Ilona Scheeve en Silvia Speelman zijn de nieuwe bestuursleden.
De smiley is gekocht en wordt binnenkort geplaatst.
(te) Laat zijn de bewoners van de Boskamp op de hoogte gesteld van de aanplant van bomen in hun straat.
Dit in het kader van het planmatig boombeheer van de gemeente, waarin 1200 bomen geplant zullen worden tussen november 2017 en maart 2018. De bomen zullen vervolgens 3 jaar lang onderhouden worden door de aannemer.
Boermarkeweg: De naaste bewoners zijn van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gebracht. Positieve reacties en lovende woorden voor onze inzet. Het goed te zien is dat wij er als belangenvereniging bovenop zitten.

Vergadering Mei:
Status betalende leden is 97 van de +/- 250 adressen.
Op 30 april jl. is er overleg met de gemeente geweest, waarin Marius van Donkelaar de rommelige situatie van de verkeersremmers (krom gereden, geen verankering etc.) aan de orde bracht met het verzoek, nu de Prinsenlaan af is, haast te maken met het opknappen. Omdat de verkeersremmers ook van een witte markering op het wegdek zullen worden voorzien, wilde de gemeente hiermee wachten totdat de verfwagen, die ook de nieuwe rotonde in de van Schaikweg van nieuwe pijlen gaat voorzien, beschikbaar is. Verwacht wordt dat dit in juli gaat gebeuren.
Rioolreconstructie Prinsenlaan-Emmalaan
Met aannemer Hoornstra heeft Marius van Donkelaar maandelijks contact. Hij bespreekt dan o.a. de voortgang van het project. Wijzigingen in de planning gaan z.s.m. op onze website. Zoals het er nu naar uitziet wordt de zuidelijke helft van de rotonde in de van Schaikweg begin juni afgesloten voor de laatste constructiefase. Begin juli volgt de uiteindelijke oplevering van het hele project.

Vergadering juli
Ventweg Meijerswegje: aangezien één van de aanwonende bezwaar heeft tegen het weggetje omdat de gemeente geen extra fietsbelemmering wil aanbrengen, is de uitvoering hiervan afgeblazen.
Nationale burendag 2018
Ilona Scheeve meldde dat het programma met als thema: de Middeleeuwen, inclusief budgettering rond is. Er is een budget van 2400 euro inclusief de bijdrage van het Oranjefonds- en de Oostermarke.
Rioolreconstructie Angelsloërdijk – Kerkhoflaan
Navraag naar de huidige status leverde de bevestiging op dat het hele project nog op hold staat en dat niet verwacht mag worden dat de reconstructie volgend jaar van start gaat. Wel is toegezegd dat het om uitstel gaat -dus geen afstel- omdat de riolering reconstructie moet doorgaan en het wegdek versleten is.

Vergadering September
Verplaatsing Verslavingszorg naar Kop van Zuid, vergunningprocedure is inmiddels gestart. Oud Emmen kan weinig meer doen dan deze kritisch te volgen
Oplevering Rioolreconstructie Prinsenlaan – Emmalaan is, behoudens het herstel van de groenvoorzieningen in de Emmalaan, voltooid.
Jaap Brink zal het gevraagde rustbankje in de Veenkampen (n.a.v. schouw uit 2016) aanvragen.
De Smiley zal voor een periode van 3 maanden worden omgedraaid om een volledig beeld van het verkeersgedrag in de Oosterstraat te krijgen. Resultaten worden in de komende ledenvergadering gepresenteerd.

Vergadering November
Wij hebben helaas geen uitnodiging gekregen voor het bijwonen van de nieuwbouwplannen van het Esdal college op 18 oktober jl. (EOP heeft inmiddels een brief gezonden naar de directie om op de hoogte te worden gebracht)
Sloop oude OPDC gebouw (Angelsloërdijk 13b-13c) zal t.z.t. plaatsvinden
Oud Emmen infoblad in combinatie met Oostermarke stopt.
Vraag hierbij is hoe jullie geïnformeerd willen worden?
Mevrouw Nauta (Oostermarke) geeft aan dat er nog een mogelijkheid is indien er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan o.a. op tijd en voldoende items aanleveren en niet meer boekjes laten drukken dan nodig is

Jaarverslag van de penningmeester Kees Breeman.
Kees Breeman deelt mede dat er inmiddels 110 betalende leden zijn en er zijn ook leden die voor 3 jaar betalen.
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en prima in orde bevonden.
Mevrouw Alberts-Hegen stelt de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen.

Verkiezing kascommissie 2018.
Mevrouw Alberts-Hegen treedt na 2 jaar af en mevrouw Mulder stelt zich beschikbaar. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van mevrouw Besselink en mevrouw Mulder.

Bestuurssamenstelling:
Dit jaar zijn aftredend Kees Breeman (indien zich geen nieuwe kandidaten aanmelden wil Kees dit nog voor een jaar vervullen) en Marius van Donkelaar (herkiesbaar).

Omdat er vanuit de vergadering geen extra kandidaten zijn, wordt Marius van Donkelaar en Kees Breeman (1jaar) herbenoemd, want aangezien zich ook niemand heeft gemeld voor de vacature penningmeester wil Kees Breeman dit nog voor een jaar vervullen.

Gerealiseerde zaken en activiteiten 2018
Burendag in september
De Burendag met als thema de middeleeuwen is dankzij Ilona Scheeve, Tjiske van der Wal, Silvia Speelman en de evenementen organisatie van Gerard Janse een groot succes geworden. Helaas was de opkomst met ca. 60 inwoners wat aan de lage kant, maar dat mocht de pret niet drukken.
Mogelijk was het koude natte weer de oorzaak van een lagere opkomst.
Smiley
Wegmarkeringen Emmalaan, Prinsenlaan, Kerkhoflaan
De verkeersremmers op de Prinsenlaan houden de gemoederen flink bezig.
Nu ze er staan dient de gemeente ook onderhoud te plegen als ze bijvoorbeeld scheef staan, het blad verwijdere wat er achter blijft liggen en straks in de winter er ook voor zorgen dat zout achter de voet komt.
Er wordt geconstateerd dat sommige fietsers niet snappen dat zij er achterlangs moeten fietsen.
De familie Ter Stege geeft nogmaals aan hoe gevaarlijk die verkeersremmers zijn, zelf zijn ze daar bijna of helemaal het slachtoffer van geworden.
Er zijn nu eenmaal verkeershufters en nu kom je ze op de verkeerde weghelft tegen, maak dit dagelijks mee. En de verkeershufters hou je niet met deze remmers tegen.

Volgens informatie van de gemeente zijn de remmers er op verzoek van de Belangenvereniging geplaatst.

Ik heb bestuursleden uitgenodigd om te komen kijken naar de gevaarlijke situatie op het kruispunt Prinsesselaan – Prinsenlaan maar niet één heeft de moeite genomen om te komen kijken.

Wij zien dagelijks de gevaren die worden veroorzaakt door deze verkeersremmers.

Het gevolg is dat je zo protestgroepen of tegenstellingen in de buurt krijgt.

Marius van Donkelaar:
Er zijn diverse besprekingen geweest over hoe de snelheid op de Prinsenlaan omlaag te krijgen is.
Er is door de werkgroep gekozen voor deze verkeersremmers omdat ze ook op meerdere plaatsen in Nederland stonden.
Vervolgens zijn de plaatsen in overleg met de gemeente bepaald, er is een proefperiode ingesteld en na enige aanpassingen zijn ze vastgezet en is de markering aangebracht.
De gemeente heeft het idee dat het rustiger is geworden en er zijn bij hun geen ongevallen bekend.
De voorzitter beëindigt de discussie met de mededeling dat alles nu wel gezegd is en dat een ieder voldoende tijd heeft gehad om zijn of haar zegje te doen.

Dienstenhuus
Wil Dijks geeft aan dat het dienstenhuus per 1 november verplaatst is naar de Bibliotheek aan het Noorderplein.

Wandelclub o.l.v. Jaap Brink: iedere dinsdagmorgen en de routes zijn ca. 6 km, start is bij de Oostermarke.

Stand van zaken:
Rioolreconstructie Prinsenlaan-Emmalaan en Angelsloërdijk – Kerkhoflaan.
De haag, wellicht een meidoornhaag en het gras, moet nog gepland en gezaaid worden
Reactie uit de vergadering: straatnaamborden Veenkampenweg, Emmalaan, etc. zijn nog niet weer geplaatst
Meetresultaten en plaatsing Smiley
Marius van Donkelaar geeft een heldere toelichting:
1e periode van West naar Oost: signaleren, detecteren en oplichten.
Ondergrens ingesteld op 30 km/uur, de gemeten gemiddelde snelheid bedraagt 34,5 km/uur en 86% van de auto’s rijdt niet sneller dan 39 km/uur en de reductie/reactie aanpassing na melding is 3,1 km/uur.
Na gewenning is de smiley omgedraaid en deze meet nu van Oost naar West, de gemiddelde snelheid is nu iets hoger, namelijk 36 km/uur. En de reductie/reactie aanpassing is nu 3,2 km/uur.
Binnenkort wordt de smiley geplaatst op de Emmalaan en vervolgens op de Boermarkeweg.
Reactie van mevr. Kroeze: De smiley t.z.t. ook graag plaatsen aan de Sophielaan veel bezoekers van de school aan de Angelsloërdijk rijden nu door de Sophielaan/Meijerswegje omdat de drempel behoorlijk hoog is op de kruising Emmalaan/Angelsloërdijk/Kerkhoflaan/Veenkanpenweg.
Reactie van de heer Blokzijl: daarna graag aan de Prinsenlaan.

Verslavingszorg naar Kop van Zuid.
De plaatselijke overleg commissie (POC) met o.a. als deelnemers de directe buren zal onder leiding van wethouder Kleine op 11 december a.s. plaatsvinden.

Lezing van Gerard Janse over het “Fietje-Klok instituut in de oorlogsjaren”
Aan de hand van beelden verteld Gerard iets over de vroegere bewoners.
De familie Cohen had een Joodse kruidenierszaak.
Daarna kwam de familie Fietje en over de manspersoon werd gezegd dat hij fout was in de oorlog. De dames Fietje en Klok zijn bekend geworden door hun type les instituut Fietje-Klok.
Vervolgens is ook nog een drankenhandel in het pand gevestigd en later is het tandartsenpraktijk geweest.
Je hoopt natuurlijk een schat te vinden in de tuin of onder het huis maar verdere dan een paar roestige spijkers en een oude fles wijn ben ik niet gekomen.
Vermeldingswaardig is ook nog dat voor het huis een Stolpersteine ligt.
Onder dank zegging van de presentatie is Gerard een fles wijn aangeboden.

Rondvraag
Mevrouw Kroeze: de Sophielaan en Meijerswegje zat toen de Emmalaan was afgesloten ook in de zout strooi route zou dit zo blijven?
Antwoord: is niet de verwachting, dit omdat de gemeente Emmen alleen de hoofdroutes strooit.
Mevrouw Kroeze: op de Kerkhoflaan staat een bord 4 keer voorrang van rechts (voorrang op de uitritten van de parkeerplaats). Het aantal zou niet kloppen het zijn er maar 3.
Antwoord: wordt bekeken en indien dit juist is dan wordt dit doorgegeven aan de gemeente Emmen.

Sluiting
Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering

Rooster van aftreden van de bestuursleden:
Voorzitter Rense Wanningen 2019
Secretaris vacature 2017
Penningmeester Kees Breeman 2019
Lid Jaap Brink 2020 EOP vertegenwoordiger
Lid Gerrit Bron 2019 EOP vertegenwoordiger
Lid Wil Dijks 2020 Dienstenhuus
Lid Ilona Scheeve 2021 Algemeen/evenementen
Lid Tjitske van der Wal 2021 Algemeen/evenementen
Lid Silvia Speelman 2021 Algemeen/evenementen
Lid Marius van Donkelaar 2021 Verkeer & Infra

2019 Jaarverslag belangenvereniging oud emmen

Bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:  R. Wanningen: r.wanningen@planet.nl

Secretaris:   vacature; interim J.B. Brink: brink.jb@icloud.com

Penningmeester: C. Breeman: cbreeman49@gmail.com

Lid:  J.B. Brink, penningmeester EOP Het Centrum

Lid:  G. Bron, bestuurslid EOP Het Centrum, gerritbron@live.nl

Lid:  W. Dijks, Dienstenhuus, w.dijks@online.nl

Lid: Lambertus Nijhoving, Verkeer en infrastructuur, nijhoving@home.nl

Lid:  I. Scheeve, communicatie en evenementen, ilona.scheeve@home.nl

Lid: S. Speelman, communicatie en evenementen, silvia.speelman70@gmail.com

Lid: Tj. van der Wal, communicatie en evenementen, freezewhale@gmail.com

Lid C. Besselink, communicatie en evenementen, c.besselink@home.nl

In de vergadering van december 2018 wordt de wens uitgesproken om de transparantie, uitstraling en aanspreekbaarheid van de belangenvereniging te verbeteren. Hiertoe wordt er een communicatieplan opgesteld door de te vormen communicatiecommissie. die gaat bestaat uit Silvia, Ilona, Tjitske en Cindy. Aandachtspunten zijn: de vorm en inhoud van de Nieuwsbrief, de redactie, samenwerking met Oostermarke, sponsoring en communicatieplan.

In augustus is Lambertus Nijhoving toegetreden tot het bestuur. Hij neemt de portefeuille van Marius van Donkelaar over.

Afgesproken is dat Cindy het secretariaat overneemt van Jaap, alsmede het beheer over de website van de belangenvereniging. Dit nog ter goedkeuring ledenvergadering van 12 december 2019.

Tot het gebied van Oud Emmen behoren niet de 4 huizen aan de ZZ van de Boslaan, maar wel het appartementencomplex aan de Boslaan (voormalige UWV-gebouw).

Welkomstkaartje voor nieuwe bewoners in onze buurt worden ontworpen door Wil en Cindy.

In de kascie. zijn benoemd: mevr. Mulder en Cindy Besselink.

De ledenvergadering 2019 zal gehouden worden op 12 december 2019. Deze vergadering wordt afgesloten met een hapje en een drankje, ondersteund door muziek. Informatie betreffende de vergadering is in te vinden op de website.

Projecten.

Door het bestuur voorgestelde projecten voor 2020 zijn:

 • moderne lantarenpalen door de buurt.
 • verlichting voetpad Parallelweg-Jonkershof
 • reparatie en eventueel extra speeltoestellen Ridderveld
 • spiegel hoek Ridderstraat
 • betrokkenheid bij de reconstructie Boermarkeweg, vertegenwoordiging van de bewoners
 • betrokkenheid bij de nieuwbouw parkeerplaats hoek Emmalaan-Kerkhoflaan
 • betrokkenheid bij de nieuwbouw van het Esdalcollege Oosterstraat-Boermarkeweg 
 • burendag

VNN.

De verhuizing van VNN naar de Kop van Zuid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Er vindt regelmatig overleg plaats met de omwonenden, wijkagent, medehuurders Kop van Zuid en gemeente. Aandachtspunten zijn: drugsgebruik, snoeien groen rond LTC en voormalige camping, overlast cliënten VNN, parkeren.

Gerrit neemt namens Oud Emmen deel aan deze bijeenkomsten.

Buurtcultuurfonds.

De gemeente Emmen heeft in januari een Buurtcultuurfonds ingesteld. Doel: samen met de buurtbewoners/wijkverenigingen initiatieven ondersteunen op gebied van kunst en cultuur.

Ilona gaat naar de informatiebijeenkomsten. Marinus Kasteleijn komt met het idee een “zeepkist op te stellen in het Rensenpark.

Voor informatie: www.buurtcultuurfondsemmen.nl.

Smiley.

Resultaten Emmalaan: periode december 2018-januari 2019:

Richting Noord-Zuid: – gemiddelde snelheid: 36,1 km

   – 75% rijdt harder dan 30km 

   – 85% rijdt niet harder dan 45km                              

    – max. snelheid: 81km

     –  gemiddelde snelheidsafname: 4.7 km

Richting Zuid-Noord: – gemiddelde snelheid: 37,1

 – 83% rijdt harder dan 30km

 – 85% rijdt niet harder dan 44km

   – max. snelheid: 89km

   – gemiddelde snelheidsafname: niet bekend.

Nieuwere resultaten zijn niet bekend op dit moment, wegens het overlijden van Marius.

Het bestuur is voornemens om de smiley de komende maanden te verplaatsen naar de Kerkhoflaan.

Verkeersremmers Prinsenlaan:

De verkeersremmers hebben het afgelopen jaar voor de nodige commotie gezorgd. Er zijn ongelukken gebeurd en verschillende inwoners hebben bezwaar gemaakt tegen de remmers.

Hoewel de remmers aangebracht zijn op initiatief van bewoners, heeft het bestuur geoordeeld om een enquete te houden met de vraag hoe in de Prinsenlaan (inclusief bewoners van hoekpanden van zijstraten) over de remmers gedacht wordt.

Het aantal uitgedeelde formulieren is 77 (N=77) De respons is 65. Non-respons is 12 en ongeldig zijn 3 formulieren.

Het resultaat van de enquete: is dat 33 respondenten van mening zijn dat de remmers moeten blijven staan, terwijl 29 een tegengestelde mening hebben.

Hierbij kan aangetekend worden dat een 6-tal respondenten die tegen verkeersremmers zijn, aangegeven hebben remmers bijv. In de vorm van bloembakken acceptabel te vinden.

Deze resultaten zijn doorgegeven aan de gemeente: Rob Ney.

Na uitgebreid bezwaar van een buurtbewoner heeft het bestuur van hierop gereageerd met de mededeling dat na nieuw overleg met de gemeente de remmers zullen blijven en vastgezet zullen worden.

Verkeerssituatie voormalige UWV-gebouw.

Er is rond de verkeerssituatie rond het voormalige UWV-gebouw (Boslaan 28) frequent overleg geweest met bewoners van de Veenkampen, de gemeente, de projectontwikkelaar, bewoners van het UWV-gebouw, EOPCentrum en Oud Emmen (Gerrit Bron).

Resultaat van dit overleg is dat de bewoners van de Veenkampen hun bezwaar met een uitgang richting de Veenkampen voor fietsers en scooters intrekken. Staatsbosbeheer is hiermee ook akkoord.

In een latere fase blijkt evenwel dat staatsbosbeheer niet instemt met genoemde uitgang.

Het bezwaar dat AREA heeft met in-en uitrit van vuilnisauto’s vanaf de Boslaan naar het terrein van het voormalige UWV-gebouw, blijft bestaan en is nog onderwerp van overleg tussen gemeente en Domesta.

Oranje Fonds Buurtcadeau.

Begin 2019 is de Postcode Loterij Straatprijs terecht gekomen in ons postcode gebied. Voor een buurtorganisatie /bewonerscollectief met sociale doelstelling is er een bedrag van €3000,- beschikbaar. Oproep in Nieuwsbrief voor info en advies. Naar aanleiding van suggesties voor besteding van het geld is het Ridderveld aan de Prinsenlaan genoemd. En dan vooral voor het vernieuwen van de speeltoestellen. Er is een voorstel voor besteding van het bedrag gestuurd naar de Gemeente Emmen.Tevens is er in oktober een reminder gestuurd, maar er is tot nu geen reactie van de Gemeente ontvangen. We proberen het nog dit jaar een vervolg te geven.

Nieuwbouw Esdalcollege.

Op 18-10-2018 is er info-bijeenkomst georganiseerd voor buurtbewoners over deze nieuwbouwplannen. Belangrijke zorgen van de buurt waren/zijn het parkeren en de verkeersafwikkeling.Tijdens een 2e bijeenkomst op 25-10-2019 werd bekend gemaakt dat er binnenkort wordt gestart met de nieuwbouw en een beeld gegeven van het gebouw zelf.

Op 17-10-2019 zijn de definitieve plannen voor de Esdalcampus bekend gemaakt.

Bestuursleden hebben deze bijeenkomsten bijgewoond.

Grote zorgen zijn er over het parkeren bij de school en de overlast die daarmee gepaard zal gaan als de ingang van de parkeerplaats aan de Oosterstraat gesitueerd zal worden.

Boermarkeweg.

Vanuit het bestuur heeft Gerrit zich het meest bezig gehouden met de reconstructie van de Boermarkeweg.

In december i2018 is er vanuit het bestuur een brief uitgegaan naar de EOP het Centrum waarin gewezen wordt op problemen die optreden voor de bewoners aan de Boermarkeweg a.g.v. de voorgestelde reconstructie en worden alternatieven/oplossingen aangedragen. Dit met het verzoek de inhoud te delen met het college van B&W.

In een overleg met wethouder Van der Weide en Rob Ney in januari 2019 zijn o.a. door Gerrit t.a.v de reconstructie opnieuw de genoemde bezwaren ingebracht. Wethouder is hiervan op de hoogte, er is nog geen besluit genomen en uitvoering zal niet plaatsvinden voor 2021. Wel voorkeur voor fietspad direct aan de Noordzijde van de Van Schaikweg/Statenweg.

In de Nieuwbrief van de gemeente van februari 2019 wordt gemeld dat de verkeerslichten aan de Boermarkeweg vanaf begin maart vervangen zullen worden t.b.v. een betere doorstroming van het verkeer. (dit is inmiddels gerealiseerd).

Een overzicht van het ontwerp, de planning en financiering en de opname daarvan in het collegeprogramma 2018-2022 en de daarbij horende investeringsagenda 2018-2022 is gepubliceerd in Emmen Vernieuwd mei 2019.

In een mail van juli 2019 deelt Van der Helm (projectmanager) mee aan o.a. Gerrit dat het college een positief besluit heeft genomen over het schetsontwerp en uitgangspunten voor de reconstructie van de Boermarkeweg en de raad hierover verder te informeren. Dus er kan verder aan het project gewerkt worden.

In een mail van 3-08-2019 gericht aan EOPCentrum en het bestuur, behandelt Gerrit gedetailleerd de noodzaak, bezwaren/problemen van de reconstructie en komt hij met een gemotiveerd advies aan de EOPCentrum.

In september 2019 spreekt Gerrit in in de cie. vergadering BME, namens alle bewoners van de Boermarkeweg.

Op 10-09-2019 volgt het bericht dat de Raad heeft ingestemd met de reconstructie van de Boermarkeweg: dus 2+2 rijbanen.

In overleg met de fractie van de PvdA op 08-10-2019, waarbij aanwezig bewoners van de Boermarkeweg en enkele bestuursleden, worden noodzaak, bezwaren en alternatieven grondig besproken. De fractie zegt toe na te gaan of de ingebrachte zienswijzen tot heroverweging van het standpunt t.a.v. de reconstructie kunnen leiden.

Er is op 14-10-2019 een vooroverleg geweest met vertegenwoordigers van EOPCentrum,- Angelslo en – Emmermeer. De hele reconstructie Boermarkeweg (en Esdalcampus en Zorgcampus) hier besproken.   

De inloopbijeenkomst voor de hele buurt is gehouden op 17-10-2019.

Nieuwsbrief.

Na overleg met de Oostermarke is besloten 2 keer per jaar een Nieuwsbrief uit te brengen. Voor Oud Emmen zullen er geen kosten aan verbonden zijn. Wel wordt geprobeerd sponsoren te werven, die in de Nieuwsbrief en op de website vermeld worden. De opbrengst zal doorgespeeld worden naar de Oostermarke, die de Nieuwsbrief verder financiert. De communicatie cie. heeft vervolgens een inhoudelijk format gemaakt voor de Nieuwsbrief. Indien nodig zullen er ook nog losse flyers verspreid worden, bijv. bij extra activiteiten zoals de burendag..

In een reactie op de nieuwe Nieuwsbrief geeft Marinus Kasteleijn nog enkele suggesties: een aanbeveling voor de App “Beter Buiten”, het voorstel om elk lid 2 Nieuwsbrieven te verstrekken, zodat het 2e exemplaar aan (nieuwe) buren gegeven kan worden.

Marius van Donkelaar.

In mei bereikte ons het trieste nieuws van het overlijden van ons bestuurslid Marius van Donkelaar. Marius hield zich bezig met de portefeuille verkeer en vervoer. Hij toonde een grote betrokkenheid bij dit onderwerp en wist hierdoor o.a. de smiley te realiseren en hield het beheer hierover. Hij was tevens de drijvende kracht achter de enquete over de verkeersremmers in de Prinsenlaan. Het bestuur zal zijn bijdrage en doorzettingsvermogen missen.

Buitenspeeldag 2019

In september is er een speeldag georganiseerd door het bestuur op het Ridderveld. Deelnemende kinderen hebben zich goed vermaakt en hebben een plezierige middag beleefd. Een filmpje van deze middag is op de website van Oud Emmen te bekijken.

Heel Oud Emmen bakt.

In het kader van de nationale burendag op 28 september, heeft het bestuur, in samenwerking met de Oostermarke een bakwedstrijd voor volwassenen en kinderen georganiseerd. De wedstrijd kende 14 inzendingen. De jury bestond uit bestuurslid en oud-docent koken Cees Breeman, een medewerker van de Oostermarke (keuken) en de oudste bewoner van de Oostermarke. Adevents heeft de middag op een prettige manier begeleid. Zie ook de website over deze middag.

Losse items.

 • het aangevraagde bankje aan de Veenkampen blijkt niet nodig.
 • het verzoek van Blokzijl om plaatsing van een AED in postcodegebied 7822 is niet relevant, omdat er een AED in de Oostermarke aanwezig is.
 • Fletcher hotel: in maart geeft Peter van Dijk zijn ideeën weer voor het hotel en sportcomplex. Er komt een deel appartementen, de hal wordt verkocht aan de Baptistengemeente, de sportschool blijft en mogelijk blijven er nog 2 tennisbanen over. Tennissen op de huidige banen blijft mogelijk tot begin 2020.
 • Speelvoorziening Veenkampen/Veenkampenweg: vraag van mevr. Frans aan EOPCentrum. Reactie van de secretaris, na overleg met vertegenwoordiger van de gemeente, behelst dat eerst het draagvlak hiervan aangetoond moet worden voordat verdere besluitvorming gaat plaatsvinden.