2019 Jaarverslag belangenvereniging oud emmen
2019 Jaarverslag belangenvereniging oud emmen

2019 Jaarverslag belangenvereniging oud emmen

Bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:  R. Wanningen: r.wanningen@planet.nl

Secretaris:   vacature; interim J.B. Brink: brink.jb@icloud.com

Penningmeester: C. Breeman: cbreeman49@gmail.com

Lid:  J.B. Brink, penningmeester EOP Het Centrum

Lid:  G. Bron, bestuurslid EOP Het Centrum, gerritbron@live.nl

Lid:  W. Dijks, Dienstenhuus, w.dijks@online.nl

Lid: Lambertus Nijhoving, Verkeer en infrastructuur, nijhoving@home.nl

Lid:  I. Scheeve, communicatie en evenementen, ilona.scheeve@home.nl

Lid: S. Speelman, communicatie en evenementen, silvia.speelman70@gmail.com

Lid: Tj. van der Wal, communicatie en evenementen, freezewhale@gmail.com

Lid C. Besselink, communicatie en evenementen, c.besselink@home.nl

In de vergadering van december 2018 wordt de wens uitgesproken om de transparantie, uitstraling en aanspreekbaarheid van de belangenvereniging te verbeteren. Hiertoe wordt er een communicatieplan opgesteld door de te vormen communicatiecommissie. die gaat bestaat uit Silvia, Ilona, Tjitske en Cindy. Aandachtspunten zijn: de vorm en inhoud van de Nieuwsbrief, de redactie, samenwerking met Oostermarke, sponsoring en communicatieplan.

In augustus is Lambertus Nijhoving toegetreden tot het bestuur. Hij neemt de portefeuille van Marius van Donkelaar over.

Afgesproken is dat Cindy het secretariaat overneemt van Jaap, alsmede het beheer over de website van de belangenvereniging. Dit nog ter goedkeuring ledenvergadering van 12 december 2019.

Tot het gebied van Oud Emmen behoren niet de 4 huizen aan de ZZ van de Boslaan, maar wel het appartementencomplex aan de Boslaan (voormalige UWV-gebouw).

Welkomstkaartje voor nieuwe bewoners in onze buurt worden ontworpen door Wil en Cindy.

In de kascie. zijn benoemd: mevr. Mulder en Cindy Besselink.

De ledenvergadering 2019 zal gehouden worden op 12 december 2019. Deze vergadering wordt afgesloten met een hapje en een drankje, ondersteund door muziek. Informatie betreffende de vergadering is in te vinden op de website.

Projecten.

Door het bestuur voorgestelde projecten voor 2020 zijn:

 • moderne lantarenpalen door de buurt.
 • verlichting voetpad Parallelweg-Jonkershof
 • reparatie en eventueel extra speeltoestellen Ridderveld
 • spiegel hoek Ridderstraat
 • betrokkenheid bij de reconstructie Boermarkeweg, vertegenwoordiging van de bewoners
 • betrokkenheid bij de nieuwbouw parkeerplaats hoek Emmalaan-Kerkhoflaan
 • betrokkenheid bij de nieuwbouw van het Esdalcollege Oosterstraat-Boermarkeweg 
 • burendag

VNN.

De verhuizing van VNN naar de Kop van Zuid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Er vindt regelmatig overleg plaats met de omwonenden, wijkagent, medehuurders Kop van Zuid en gemeente. Aandachtspunten zijn: drugsgebruik, snoeien groen rond LTC en voormalige camping, overlast cliënten VNN, parkeren.

Gerrit neemt namens Oud Emmen deel aan deze bijeenkomsten.

Buurtcultuurfonds.

De gemeente Emmen heeft in januari een Buurtcultuurfonds ingesteld. Doel: samen met de buurtbewoners/wijkverenigingen initiatieven ondersteunen op gebied van kunst en cultuur.

Ilona gaat naar de informatiebijeenkomsten. Marinus Kasteleijn komt met het idee een “zeepkist op te stellen in het Rensenpark.

Voor informatie: www.buurtcultuurfondsemmen.nl.

Smiley.

Resultaten Emmalaan: periode december 2018-januari 2019:

Richting Noord-Zuid: – gemiddelde snelheid: 36,1 km

   – 75% rijdt harder dan 30km 

   – 85% rijdt niet harder dan 45km                              

    – max. snelheid: 81km

     –  gemiddelde snelheidsafname: 4.7 km

Richting Zuid-Noord: – gemiddelde snelheid: 37,1

 – 83% rijdt harder dan 30km

 – 85% rijdt niet harder dan 44km

   – max. snelheid: 89km

   – gemiddelde snelheidsafname: niet bekend.

Nieuwere resultaten zijn niet bekend op dit moment, wegens het overlijden van Marius.

Het bestuur is voornemens om de smiley de komende maanden te verplaatsen naar de Kerkhoflaan.

Verkeersremmers Prinsenlaan:

De verkeersremmers hebben het afgelopen jaar voor de nodige commotie gezorgd. Er zijn ongelukken gebeurd en verschillende inwoners hebben bezwaar gemaakt tegen de remmers.

Hoewel de remmers aangebracht zijn op initiatief van bewoners, heeft het bestuur geoordeeld om een enquete te houden met de vraag hoe in de Prinsenlaan (inclusief bewoners van hoekpanden van zijstraten) over de remmers gedacht wordt.

Het aantal uitgedeelde formulieren is 77 (N=77) De respons is 65. Non-respons is 12 en ongeldig zijn 3 formulieren.

Het resultaat van de enquete: is dat 33 respondenten van mening zijn dat de remmers moeten blijven staan, terwijl 29 een tegengestelde mening hebben.

Hierbij kan aangetekend worden dat een 6-tal respondenten die tegen verkeersremmers zijn, aangegeven hebben remmers bijv. In de vorm van bloembakken acceptabel te vinden.

Deze resultaten zijn doorgegeven aan de gemeente: Rob Ney.

Na uitgebreid bezwaar van een buurtbewoner heeft het bestuur van hierop gereageerd met de mededeling dat na nieuw overleg met de gemeente de remmers zullen blijven en vastgezet zullen worden.

Verkeerssituatie voormalige UWV-gebouw.

Er is rond de verkeerssituatie rond het voormalige UWV-gebouw (Boslaan 28) frequent overleg geweest met bewoners van de Veenkampen, de gemeente, de projectontwikkelaar, bewoners van het UWV-gebouw, EOPCentrum en Oud Emmen (Gerrit Bron).

Resultaat van dit overleg is dat de bewoners van de Veenkampen hun bezwaar met een uitgang richting de Veenkampen voor fietsers en scooters intrekken. Staatsbosbeheer is hiermee ook akkoord.

In een latere fase blijkt evenwel dat staatsbosbeheer niet instemt met genoemde uitgang.

Het bezwaar dat AREA heeft met in-en uitrit van vuilnisauto’s vanaf de Boslaan naar het terrein van het voormalige UWV-gebouw, blijft bestaan en is nog onderwerp van overleg tussen gemeente en Domesta.

Oranje Fonds Buurtcadeau.

Begin 2019 is de Postcode Loterij Straatprijs terecht gekomen in ons postcode gebied. Voor een buurtorganisatie /bewonerscollectief met sociale doelstelling is er een bedrag van €3000,- beschikbaar. Oproep in Nieuwsbrief voor info en advies. Naar aanleiding van suggesties voor besteding van het geld is het Ridderveld aan de Prinsenlaan genoemd. En dan vooral voor het vernieuwen van de speeltoestellen. Er is een voorstel voor besteding van het bedrag gestuurd naar de Gemeente Emmen.Tevens is er in oktober een reminder gestuurd, maar er is tot nu geen reactie van de Gemeente ontvangen. We proberen het nog dit jaar een vervolg te geven.

Nieuwbouw Esdalcollege.

Op 18-10-2018 is er info-bijeenkomst georganiseerd voor buurtbewoners over deze nieuwbouwplannen. Belangrijke zorgen van de buurt waren/zijn het parkeren en de verkeersafwikkeling.Tijdens een 2e bijeenkomst op 25-10-2019 werd bekend gemaakt dat er binnenkort wordt gestart met de nieuwbouw en een beeld gegeven van het gebouw zelf.

Op 17-10-2019 zijn de definitieve plannen voor de Esdalcampus bekend gemaakt.

Bestuursleden hebben deze bijeenkomsten bijgewoond.

Grote zorgen zijn er over het parkeren bij de school en de overlast die daarmee gepaard zal gaan als de ingang van de parkeerplaats aan de Oosterstraat gesitueerd zal worden.

Boermarkeweg.

Vanuit het bestuur heeft Gerrit zich het meest bezig gehouden met de reconstructie van de Boermarkeweg.

In december i2018 is er vanuit het bestuur een brief uitgegaan naar de EOP het Centrum waarin gewezen wordt op problemen die optreden voor de bewoners aan de Boermarkeweg a.g.v. de voorgestelde reconstructie en worden alternatieven/oplossingen aangedragen. Dit met het verzoek de inhoud te delen met het college van B&W.

In een overleg met wethouder Van der Weide en Rob Ney in januari 2019 zijn o.a. door Gerrit t.a.v de reconstructie opnieuw de genoemde bezwaren ingebracht. Wethouder is hiervan op de hoogte, er is nog geen besluit genomen en uitvoering zal niet plaatsvinden voor 2021. Wel voorkeur voor fietspad direct aan de Noordzijde van de Van Schaikweg/Statenweg.

In de Nieuwbrief van de gemeente van februari 2019 wordt gemeld dat de verkeerslichten aan de Boermarkeweg vanaf begin maart vervangen zullen worden t.b.v. een betere doorstroming van het verkeer. (dit is inmiddels gerealiseerd).

Een overzicht van het ontwerp, de planning en financiering en de opname daarvan in het collegeprogramma 2018-2022 en de daarbij horende investeringsagenda 2018-2022 is gepubliceerd in Emmen Vernieuwd mei 2019.

In een mail van juli 2019 deelt Van der Helm (projectmanager) mee aan o.a. Gerrit dat het college een positief besluit heeft genomen over het schetsontwerp en uitgangspunten voor de reconstructie van de Boermarkeweg en de raad hierover verder te informeren. Dus er kan verder aan het project gewerkt worden.

In een mail van 3-08-2019 gericht aan EOPCentrum en het bestuur, behandelt Gerrit gedetailleerd de noodzaak, bezwaren/problemen van de reconstructie en komt hij met een gemotiveerd advies aan de EOPCentrum.

In september 2019 spreekt Gerrit in in de cie. vergadering BME, namens alle bewoners van de Boermarkeweg.

Op 10-09-2019 volgt het bericht dat de Raad heeft ingestemd met de reconstructie van de Boermarkeweg: dus 2+2 rijbanen.

In overleg met de fractie van de PvdA op 08-10-2019, waarbij aanwezig bewoners van de Boermarkeweg en enkele bestuursleden, worden noodzaak, bezwaren en alternatieven grondig besproken. De fractie zegt toe na te gaan of de ingebrachte zienswijzen tot heroverweging van het standpunt t.a.v. de reconstructie kunnen leiden.

Er is op 14-10-2019 een vooroverleg geweest met vertegenwoordigers van EOPCentrum,- Angelslo en – Emmermeer. De hele reconstructie Boermarkeweg (en Esdalcampus en Zorgcampus) hier besproken.   

De inloopbijeenkomst voor de hele buurt is gehouden op 17-10-2019.

Nieuwsbrief.

Na overleg met de Oostermarke is besloten 2 keer per jaar een Nieuwsbrief uit te brengen. Voor Oud Emmen zullen er geen kosten aan verbonden zijn. Wel wordt geprobeerd sponsoren te werven, die in de Nieuwsbrief en op de website vermeld worden. De opbrengst zal doorgespeeld worden naar de Oostermarke, die de Nieuwsbrief verder financiert. De communicatie cie. heeft vervolgens een inhoudelijk format gemaakt voor de Nieuwsbrief. Indien nodig zullen er ook nog losse flyers verspreid worden, bijv. bij extra activiteiten zoals de burendag..

In een reactie op de nieuwe Nieuwsbrief geeft Marinus Kasteleijn nog enkele suggesties: een aanbeveling voor de App “Beter Buiten”, het voorstel om elk lid 2 Nieuwsbrieven te verstrekken, zodat het 2e exemplaar aan (nieuwe) buren gegeven kan worden.

Marius van Donkelaar.

In mei bereikte ons het trieste nieuws van het overlijden van ons bestuurslid Marius van Donkelaar. Marius hield zich bezig met de portefeuille verkeer en vervoer. Hij toonde een grote betrokkenheid bij dit onderwerp en wist hierdoor o.a. de smiley te realiseren en hield het beheer hierover. Hij was tevens de drijvende kracht achter de enquete over de verkeersremmers in de Prinsenlaan. Het bestuur zal zijn bijdrage en doorzettingsvermogen missen.

Buitenspeeldag 2019

In september is er een speeldag georganiseerd door het bestuur op het Ridderveld. Deelnemende kinderen hebben zich goed vermaakt en hebben een plezierige middag beleefd. Een filmpje van deze middag is op de website van Oud Emmen te bekijken.

Heel Oud Emmen bakt.

In het kader van de nationale burendag op 28 september, heeft het bestuur, in samenwerking met de Oostermarke een bakwedstrijd voor volwassenen en kinderen georganiseerd. De wedstrijd kende 14 inzendingen. De jury bestond uit bestuurslid en oud-docent koken Cees Breeman, een medewerker van de Oostermarke (keuken) en de oudste bewoner van de Oostermarke. Adevents heeft de middag op een prettige manier begeleid. Zie ook de website over deze middag.

Losse items.

 • het aangevraagde bankje aan de Veenkampen blijkt niet nodig.
 • het verzoek van Blokzijl om plaatsing van een AED in postcodegebied 7822 is niet relevant, omdat er een AED in de Oostermarke aanwezig is.
 • Fletcher hotel: in maart geeft Peter van Dijk zijn ideeën weer voor het hotel en sportcomplex. Er komt een deel appartementen, de hal wordt verkocht aan de Baptistengemeente, de sportschool blijft en mogelijk blijven er nog 2 tennisbanen over. Tennissen op de huidige banen blijft mogelijk tot begin 2020.
 • Speelvoorziening Veenkampen/Veenkampenweg: vraag van mevr. Frans aan EOPCentrum. Reactie van de secretaris, na overleg met vertegenwoordiger van de gemeente, behelst dat eerst het draagvlak hiervan aangetoond moet worden voordat verdere besluitvorming gaat plaatsvinden.