Agenda Algemene ledenvergadering 2019.

Agenda jaarvergadering belangenvereniging ‘Oud Emmen’ d.d. 12 december 2019 in Oostermarke. Aanvang 19.30 uur.

 1. Opening en mededelingen.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Notulen jaarvergadering 2018; zie website.
 4. Jaarverslag secretaris Jaap Brink; zie website.
 5. Jaarverslag penningmeester Kees Breeman.
 6. Verkiezing kascommissie.
 7. Bestuurssamenstelling:
  Aftredend:
  Kees Breeman, penningmeester
  Rense Wanningen, voorzitter
  Beide zijn niet herkiesbaar
  Nieuwe bestuursleden.
 8. Gerealiseerde zaken en activiteiten 2019.
 9. Toelichting door bestuursleden.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Aansluitend aan de vergadering een gezellig samenzijn met  …………. (verrassing) waarbij voor drank en hapjes wordt gezorgd.