Reconstructie Boermarkeweg update
Reconstructie Boermarkeweg update

Reconstructie Boermarkeweg update

Aan de gemeente Emmen,​Emmen, 5 december 2019

t.a.v. de heer Van der Helm                                                                                             

Raadhuisplein 1,  

7811 AP Emmen.

Onderwerp:  Reactie op het schetsontwerp en de uitgangspunten voor de reconstructie van de Boermarkeweg.

Geachte heer Van der Helm, 

Inleiding:

Op 1 juli 2019 heeft het College van B&W het schetsontwerp en de uitgangspunten voor de reconstructie van de Boermarkeweg vastgesteld.

Dit schetsontwerp en de bijbehorende uitgangspunten heeft het college ongetwijfeld met de beste bedoelingen laten maken en het resultaat van de op zich prachtige plaatjes met bijbehorende teksten hebben wij tijdens de inloop dag op 17 oktober jl. kunnen zien.

En hoewel deze dag goed was georganiseerd en geregisseerd,vonden wij het als buurt een heel éénzijdig verhaal . Er werd alléén verteld hoe goed en hoe nodig de aangekondigde maatregelen zijn, de knelpunten die wij als buurt ervaren werden niet getoond en ook niet bij de bezoekers onder aandacht gebracht. Ook werd niet getoond/verteld dat de extra rijbanen busbanen zijn. De betrokken ambtenaren waarmee in discussie werd gegaan hadden geen enkel begrip voor commentaar. Men kon of wilde zich helemaal niet inleven in de knelpunten die deze plannen voor de buurt met zich meebrengen. De verkeersdeskundige van de gemeente gaf zelfs minachtend aan dat indien het College 6 rijbanen had gewild, hij dat ook had ondersteund!

Vanuit de zogenaamde “groene weide” gedachte zou het Boermarkeweg plan wellicht ook prima tot uitvoer gebracht kunnen worden. Echter de omgeving heeft zijn belemmeringen, het is geen groene weide, en daarom heeft dit plan met zijn uitgangspuntenvoor heel veel onrust gezorgd bij een groot aantal inwoners van Oud Emmen. 

Deze inwoners en wij maken ons namelijk echt heel grote zorgen of er met deze plannen wel voldoende aandacht wordt geschonken aan de belangen van de getroffen bewoners: zoals o.a. het verminderd woongenot: o.a. trillingen in de woningen, stank- en geluidsoverlast, veilig- en gezondheid (fijnstof), milieu, flora en fauna!

Ook hebben wij sterke twijfels of deze reconstructie met een 4erijbaan wel echt noodzakelijk is, want in de afgelopen 6 á 7 jaar is het niet noodzakelijk gebleken. Vermoedelijk komt dit omdat het verkeersaanbod uit de noordelijke richting kleiner is dan uit de zuidelijke richting. Dit kan o.a. als oorzaak hebben dat er ten noorden van de Boermarkeweg minder en kleinere dorpen liggen en ook minder woonwijken.

Want als er medio 2013 een 3e rijbaan word aangebracht die dienst moet doen als busbaan en de gemeente vervolgens in de daarop volgende 6 jaren helemaal niets meer doet, dan kunnen wij ons niet voorstellen dat er medio 2019 ineens zoveel verkeer is bijgekomen dat het nu wel noodzakelijk is om de extra baan medio 2021 aan te brengen. 

Wij vermoeden dan ook dat onder druk van de Treant zorggroep het plan door het huidige College weer is opgepakt, en t.a.v. de werkgelegenheid is dit ook wel te begrijpen. Echter wij als betrokken bewoners voelen ons daarmee behoorlijk in de steek gelaten door het College en de ambtelijk verantwoordelijken.

Redelijkheid en billijkheid is in het plan heel ver te zoeken, zoalsblijkt uit het schetsontwerp, de erbij bijbehorende uitgangspunten en ook uit de informele gesprekken (mededelingen) die de betreffende ambtenaren, te weten: de heren Van der Helm, Krops en Ernens, hebben gevoerd met een 3-tal families.

En daarom hebben wij als Buurtcomité het volgende eisen pakket samengesteld:1. Geen 4e rij-/busbaan ter hoogte van de percelenBoermarkeweg 13, 24 en Angelsloërdijk 26.2. Dat de grond van Boermarkeweg 24 niet wordt onteigend en dat het perceel per fiets en auto vanaf de Boermarkeweg bereikbaar blijft.3. Dat alle inritten, die er overigens al meer dan 60 jaar liggen,in tact blijven.4. Dat er geen fietspad t.b.v. de tunnel naast het huis van Boermarkeweg 23 komt.5. Dat de eventuele verplaatsing van de in- en uitrit van het Treant Scheperziekenhuis en de bushalte geen nadelige gevolgen heeft voor de bewoners van Boermarkeweg 41.6. Dat de voetgangers-  en fietsoversteek Angelsloërdijk blijft bestaan, ditzelfde geldt ook voor de auto toegang van en naar de Angelsloërdijk.  

Onze motieven:1. Er wordt vaak geschermd met het feit dat tijdens de luister en vertelrondes van de GVVP sessies de Boermarkeweg als knelpunt is genoemd.

En ongetwijfeld zijn die geluiden er ook geweest, meestal zijn die dan gemaakt door mensen die niet betrokken zijn bij de omgeving en de gevolgen niet kunnen/willen overzien. Echter EOP het Centrum, waar de Boermarkeweg onder valt, zat duidelijk anders in het verhaal en heeft op 31 augustus 2012 in haar zienswijze op “GVVP 2012-2020” het volgende geschreven: “Voor de Boermarkeweg heeft het conceptplan grote gevolgen, namelijk een verdubbeling en een tunnel ter hoogte van de Angelsloërdijk. Wij denken dat het optimaliseren van de huidige straat ter hoogte van de kruising Van Schaikweg en het ziekenhuis voldoende soelaas biedt voor het autoverkeer. In andere plaatsen is ook een 2-baanse binnenring voldoende voor het afwikkelen van het verkeer. In plaats van de tunnel zien we liever een veilige oversteekplaats (verkeerslichten?) om fietser en voetganger van en naar het centrum te laten gaan. Bij de kruising met de Dordsestraat zou vanuit de Boermarkeweg het verkeer direct de Dordsestraat richting Centrum op moeten kunnen zonder vertraging”. 2. Wij hebben geen bezwaar gemaakt  tegen de busbaan aan de Oostzijde van de Boermarkeweg, omdat er destijds tijdens de buurtbijeenkomst aan ons is toegezegd dat er geen busbaan aan de westzijde zou komen! Er is gewoon te weinig ruimte voor. En hoewel het nog maar een schets ontwerp is, is de extra rijbaan wel getekend (Onbetrouwbare overheid?).

Achteraf gezien hadden wij wel planschade moeten vragen,want mogelijk door trillingen door met name bussen en vrachtauto’s, zijn in onze huizen scheuren ontstaan.3. Wij als bewoners merken (de meesten wonen er al meer dan 30 jaar en zij maken het verkeer op de Boermarkeweg jaar in jaar uit 7 dagen per week en 24 uur per dag mee) dat er sinds een aantal jaren reeds een afname van de verkeersdrukte*1 is waar te nemen en dat er veel zaken ten goede van de doorstroming*2 zijn veranderd, waardoor het verkeersbeeld totaal is gewijzigd. 

*1 Eigenlijk kan een ieder die gebruik maakt van de Boermarkeweg, zeker na het plaatsen van de nieuwe verkeersregelinstallaties, dit beamen.

*Het verkeersbeleid van de gemeente was een aantal geleden schijnbaar nog tegen een vlotte doorstroming, want er waren verkeerslichten op de Boermarkeweg die telkens op rood gingen voor het auto verkeer en de fietsoversteken op groen, ook als er geen fietser in de buurt was te bekennen. (En mede daardoor was de  doorstroming zeer verslechterd).

En dat de bewoners bevindingen juist blijken te zijn, wordt bevestigd door het artikel in de Zuidenvelder van 9 juli 2019 Hierin schrijft Herry Thole (statisticus en oud CDA raadslid) ik citeer: de verkeersdrukte van 2014 met 16.230 voertuigen per dag is in 2018 met 15 % afgenomen naar  13.816 voertuigen per dag. En naar aanleiding van deze gegevens roept de heer Thole het College op tot heroverweging van de plannen. U zult begrijpen dat wij deze oproep van harte ondersteunen.

Uit de geldende normen blijkt ook dat de huidige 3 rijbanen nu en in de toekomst meer dan voldoende capaciteit hebben. 

Wegvakken capaciteit:

gebiedsontsluitingsweg 2 x 1: 1400 – 1600 pae/uur (personen auto equivalent).

-gebiedsontsluitingsweg 2 x 2: 1800 – 2000 pae/uur (per rijstrook)4. Na 2013 is er gedurende ongeveer 1 uur per 24 uur, en dit slechts alléén op werkdagen, een groter verkeersaanbod dat tot kleine vertragingen kan leiden. Maar omdat de bussen en hulpdiensten, zoals is medegedeeld, zelf de verkeerslichten op groen kunnen zetten en daarmee een groene golf in werking stellen, zal dit ook het normale auto verkeer ten goede komen en zal de vertraging op de Boermarkeweg minimaal zijn. Wij vinden de investering van 15 miljoen euro dan ook niet opwegen tegen deze zeer kleine piektijd.

Tijdens de overige 23 uur en in de weekenden/vakanties is er geen noemenswaardig verkeersaanbod, wel wordt er vaak aanzienlijk harder gereden dan de toegestane snelheid van 50 km/uur, met als gevolg o.a. veel meer geluidsoverlast.  5. Het moet in de huidige tijd, met een goed verkeersmanagement systeem, toch mogelijk zijn dat er gedurende de piekmomenten een groene golf te realiseren is die voor een goede doorstroming zorg draagt.

Wellicht kan er ook gedacht worden aan ovondes op de kruising met de Van Schaikweg en bij het Treant Scheperziekenhuis, met als resultaat o.a. minder verkeerslichten.

Mogelijke redenen afname verkeersdrukte• In 2012 is de camping opgeheven; geen kampeerders en bezoekers meer.• In 2013 is er een extra rijstrook bijgekomen, die volgens plan en ook zodanig aan ons is medegedeeld dienst zou doen als busbaan, maar deze werd direct opengesteld voor al het autoverkeer en zo bestaat de aanrijroute op de Boermarkeweg naar het Treant Scheper ziekenhuis reeds voor zo’n 80 a 85 % uit 2 rijbanen, vanuit de zuidelijke aanrijroute zelfs al voor 100% en zodoende geldt daarmee de zorg  over de bereikbaarheid van het Scheper ziekenhuis voor personeel, patiënten en ambulances uit de zuidelijke aanrijroute niet meer!• In 2019 zijn alle of een gedeelte van de oude verkeersregel installaties vervangen door moderneverkeersregelinstallaties en deze hebben reeds bijgedragen aan een goede doorstroming van het verkeer, hulpdiensten en buschauffeurs kunnen de verkeersregel installatie zelf bedienen, zodat ook hier het argument voor een betere doorstroming niet meer op gaat. • In 2019/2020 wordt het Aquarena zwembad gesloopt;door het vertrek van het zwembad is het aantal verkeersbewegingen aanmerkelijk afgenomen. Op jaarbasis kwamen er ongeveer 250.000 bezoekers, die 2 x de kruising Boermarkeweg<> Angelsloërdijk hebben gebruikt. Eerlijkheidshalve moet hierbij wel worden opgemerkt dat bij het genoemde aantal ook de fietsende bezoekers uit Angelslo en Emmerhout zitten.• En er wordt meer (elektrisch) gefietst in Emmen, met alsgevolg minder auto verkeer.

Ook verwachten wij door de concentratie van ziekenhuiszorg geen grotere verkeersproblemen, dit omdat de opnames over het algemeen korter van duur zijn dan medio 2013 en daardoor zal er mogelijk minder bezoek komen van mensen die iets verder afstaan van de patiënt. 

Ook zijn de bezoektijden vanaf 1 november 2019 zowel tijdens werkdagen (14.00 – 20.00 uur) alsook in het weekend/feestdagen (11.00 – 20.00 uur) behoorlijk uitgebreid, zodat de kans op pieken enorm is afgenomen.

Overige punten:1. Flora en Fauna

Door het aanbrengen van een 4e rijbaan en het verleggen van de Oosterstraat wordt een heel grote aanslag gepleegd op de flora en fauna van de Emmer Dennen en het gebied rondom de Boermarkeweg.

Naast de reigerkolonie nabij de kruising Boslaan-Boermarkeweg is vooral ook te noemen de bijzondere vogelpracht, de historische houtwal met beschermde status en de insecten en verdere dieren zoals de vleermuizen in ons gebied rond de Boermarkeweg. De Boermarkeweg kent geen eikenprocessie-rupsenplaag. Dat is met al zijn eiken opmerkelijk. Dat heeft te maken met de geweldige vogelstand van o.a. vele soorten mezen die in grote getale in onze buurt wonen. De mensen aan de Boermarkeweg en Angelsloërdijk hebben allen een zeer diervriendelijke tuininrichting. De egels, eekhoorns: hier zijn ze gewoon en genieten van onze tuinen.

De ijsvogel die zich schichtig bij meerdere bewoners (ook aan de Angelsloërdijk) laat zien. Bij ons, zo zeldzaam: de waterspreeuw in de vijver. Honderden foto’s hebben we van zo’n 30-tal vogelsoorten die zich hier in de buurt laten zien, van roofvogel (inclusief o.a. de ransuil, bosuil en kerkuil, tot de winterkoning). Ondanks die Boermarkeweg zo een verscheidenheid dat je zeker kunt spreken van een uniek micro bio-reservaat. De kikkers, salamanders. Onze omgeving is een door gewone mensen zelf betaalde Wildlands. Hoe denkt de gemeente dit te gaan beschermen. Welke investeringen kunnen wij verwachten als we het opnemen voor de stemlozen.  Moet dit nu echt allemaal stuk gemaakt voor één uurtje wat drukkere Boermarkeweg per 24 uur? Weer een stuk Emmerdennen opofferen……. Alle bewoners diep ongelukkig maken. Uitgaan van ongefundeerde aannames, blind voor het leven en het genieten op deze plekken van door de gemeente willens en wetens slecht  geïnformeerde betrokkenen en het willen bang maken van de burgers voor een te vroege dood in de ziekenwagen omdat het ziekenhuis onbereikbaar zou zijn. 2. Esdal Campus, voormalige parkeerterrein Muzeval en Kiss & Ride zone.

Gezien de reacties die wij hebben gehoord, adviseren wij u snel in gesprek te gaan met de Esdal directie, de betrokken bewoners en Buurtbelangen Oud Emmen om tot een goede oplossing van het parkeren en de Kiss & Ride zone te komen. Zodat het o.a. op de Oosterstraat niet zo’n toestand wordt als bij het Eenspan. 3. Parkeerterrein voormalig Aquarena zwembad

Het huidige parkeerterrein van de Aquarena zwembad wordt dagelijks gebruikt door veel studenten van de Stenden Hogeschool omdat er daar ter plaatse te weinig parkeerplaatsen zijn. En volgens plannen concentreert het Drenthe college zijn opleidingen ook op de locatie aan de Van Schaikweg, hetgeen kan betekenen dat er nog meer auto’s van dit parkeerterrein gebruik gaan maken.

Des te meer een reden om de aansluiting Boermarkeweg/Angelsloërdijk open te laten. 4. Voormalig camping terrein

De bewoners maken zich grote zorgen over de algehele toestand van het voormalig camping terrein, de gemeente doet namelijk vanaf 2012 helemaal niets aan het onderhoud  ervan. Het is een behoorlijk verpauperde boel waar nu en in het verleden regelmatig zwervers  en drugs dealers /gebruikers aanwezig zijn.

En deze aanblik zal na de sloop van het Aquarena zwembad mogelijk alleen nog maar erger worden. 

Wat denkt de gemeente hier aan te doen?

Conclusie:

Zoals u heeft kunnen lezen in o.a. de inleiding en bij onze motieven is er qua verkeersintensiteit en verkeersregelingen heel veel verandert t.o.v. de gegevens uit de bereikbaarheid studie van 2009 en de plannen in de GVVP 2012 -2020.

Wij denken mede daarom dat heel veel zaken die opgenomen zijn in het schetsontwerp niet uitgevoerd behoeven te worden.

Wij hopen en verwachten dat u rekening houdt met de afspraak en toezegging uit het verleden, de door onsingebrachte informatie en eisen. En daarom doen wij als buurtcomité Boermarkeweg/ Angelsloërdijk een dringende oproep aan u om het College ervan te overtuigen om tot een heroverweging van de plannen “Reconstructie Boermarkeweg” te komen.

Zodat het huidige proces om tot een voorlopig ontwerp te komen wordt gestaakt en het huidige plan een stille dood sterft.

Zodat wij de gemeente t.z.t. niet aansprakelijk hoeven te stellen voor de planschade.  

​Desgewenst willen wij graag onze brief nader toelichten. 

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet,

Buurtcomité Boermarkeweg/Angelsloërdijk.

Dinie en Aad Wolfs ​​​​, Joke en Paul Patka

Monique en Koert Kokje ​​​, Vera Bauerhuit en Vincent Alkema

Riekje Stokes en Johan Hamminga​​​, Rity en Gerrit Bron


Bijlage 1. Reacties aanwonenden:

• Boermarkeweg algemeen:

In “Uitgangspunten schetsontwerp reconstructie Boermarkeweg” is ook de volgende tekst opgenomen: “Om de doorstroming op de Boermarkeweg te verbeteren dient het aantal aansluitingen te worden beperkt en dient de onderlinge afstand tussen de aansluitingen te worden geoptimaliseerd. Zo vervallen aansluitingen en inritten naar woningen en het parkeerterrein voormalige Muzeval”.  

Reactie: ook deze tekst heeft zowel bij aan- en omwonenden, alsook bij de directie van het Esdal college voor de nodige onrust gezorgd en veel vragen opgeroepen.

De Boermarkeweg is een 50 km weg en vanaf 2013 toen de 3e baan erbij is gekomen zijn er nooit problemen geweest met de inritten die er meer dan 60 jaar liggen en over het algemeen minimaal worden gebruikt. 

Het is ons totaal onduidelijk waarom deze nu ineens moeten verdwijnen. Want zoals al eerder aangegeven is er gedurende 23 uur/dag en in de weekenden/vakanties geen noemenswaardig verkeersaanbod. 

• Fam. Alkema/Bauerhuit Boermarkeweg 13: 

Het schijnt (wij hebben nog niets officieel gehoord/ nog geen gesprek geweest) dat onze oprit gaat verdwijnen. Hier kan absoluut geen sprake van zijn. 

Ons woonadres is Boermarkeweg 13, met de voordeur en oprit aan de Boermarkeweg! 

Naast de woonbestemming, hebben wij ook een kantoorbestemming aan hetzelfde adres. Hier bezoeken zakelijke relaties mijn kantoorruimte, wederom aan de Boermarkeweg. Kortom oprit verdwijnen is voor ons absoluut geen optie.

Op dit moment is de Boermarkeweg +/- 23 uur per dag een “racebaan”!!

Wanneer men besluit de weg te verbouwen naar een 2×2 situatie, zal het racebaangehalte nog vele malen groter worden. Het verkeersaanbod is in de overige 23 uur namelijk niet voldoende voor dit asfaltaanbod. 

Wij hebben zelf kleine kinderen, ben heel benieuwd wat eraan gedaan wordt om de 50 km/h te handhaven. 

Er is destijds geantwoord op een vraag dat er nooit een 4eBus-rijbaan zou komen!

Naast het veiligheidsaspect is er ook de volksgezondheid, hoe gaan we hiermee om?

• Fam. Kokje Boermarkeweg 23: 

Zo is er, om de tunnel te bereiken, langs ons huis een fietspad gepland. Als wij ons terrein willen verlaten per voet/fiets of auto, is de kans groot om een aanrijding te krijgen of zelf te veroorzaken, dit is namelijk onze in- en uitrit. En: waar moeten wij onze container neerzetten? Hoe gaan hulpdiensten ons huis bereiken?  Boermarkeweg 23 is ons adres, er is alleen maar een in- oprit aan de Boermarkeweg. De oprit kan niet verdwijnen. Op het campus-terrein met wandelende en fietsende kinderen kan er geen andere optie zijn. Wij zullen onvindbaar zijn voor diensten.

• Fam. Patka Boermarkeweg 24: 

De gevolgen van het opheffen van onze in- en uitrit zijn dramatisch. Zowel met de fiets als met de auto is dit de enige toegang tot ons perceel. De mogelijkheden om een alternatieve toegang te creëren zijn zeer beperkt door de aanwezigheid van de, nog door Boermarken opgeworpen, historische eikenwallen rond ons perceel en de natuurlijke biotoopvijver in onze tuin. Alle bedenkbare alternatieven voor een nieuwe inrit leiden ertoe dat ons pand verkeerd op het perceel zal staan. De voordeur en garagedeur zijn aan de Boermarkeweg gerealiseerd. Bij een alternatieve toegang zal ons huis onvindbaar zijn voor bezoekers, (post) bezorgers, hulpdiensten en navigatiesystemen.

Verplichte verkoop tot meer dan 500 m2 van onze grond.

Om de 2 x 2 met brede groene middenstrook te kunnen creëren heeft de gemeente (alleen van ons!) zeer veel grond nodig van ons perceel. Dit heeft tot gevolg dat wij, eventueel meer dan 500 m2, verplicht grond aan de gemeente moeten afstaan/verkopen.

De prijs voor het aankopen van gronden door de gemeente zijn al in het verleden vastgesteld en is dus niet meer onderhandelbaar (het is slikken of stikken).

Het stuk tuin dat wij moeten afstaan (meters onze tuin in en langs de gehele zijde van de Boermarkeweg) zal geheel moeten worden gerooid, alle groen zal daardoor verdwijnen. De grote oude bomen moeten worden geveld en de biotoopvijver zal worden aangetast.

Als die groene “buffer” verdwijnt zal ons huis tot op enkele meters van het asfalt staan. Vrijgesteld aan gigantische trillingen-, fijnstof en stikstof-, stank- en geluidstoename in onze tuin en in ons huis en daarmee sterke overlast, afname van het woongenot en een aantasting van onze huidige extensie.

De grote afname van ons woongebied zal onze leefbaarheid sterk aantasten. Ook zal het leiden tot en zeer grote waardedaling van ons eigendom aan de Boermarkeweg 24 en zal waarschijnlijk onverkoopbaar blijken.

Ook een eventuele tandarts- of zorgpraktijk in het huidige pand is in de toekomst niet meer mogelijk!! 

Wij willen dat de bereikbaarheidssituatie van ons perceel blijft zoals die nu is:• Gevestigd aan Boermarkeweg 24.• Per fiets en auto ten alle tijde goed bereikbaar.• Behoud van eigen grond en inrit en geen wijziging van de bestemming op ons perceel.

• Fam. Wolfs Boermarkeweg 41:

Geen in- en uitritten meer 

Het nieuwe kruispunt (ziekenhuis) recht tegenover onze woning, met alle gevolgen van dien.

De tunnel geeft veel overlast voor omwonende (veel omrijden, eventueel drugs gebruik door bewoners/methadon klanten VNN.

Geluid overlast (stoppend en optrekkend verkeer)

Stank overlast, trillingen in huis, fijnstof door het verkeer

Verwijderen van groen!!!

Er is nog veel onduidelijkheid over het voormalige parkeerterrein van de Muzeval . 

Wij ervaren de nieuwe verkeersregels regel installatie als positief (eventueel aanpassen op

spits uren, groene golf)

En  niet in de laatste plaats vermindering van waarde woning (planschade) 

• Fam. Bron Angelsloërdijk 26: 

Wat de bewoners aan de Boermarkeweg volgens het huidige plan moeten meemaken hebben wij al een keer meegemaakt, namelijk toen de Angelsloërdijk werd afgesloten voor het autoverkeer. Wij waren destijds vanaf de Angelsloërdijk niet meer bereikbaar en hebben toen op eigen kosten een inrit aangelegd zodat onze voordeur voor o.a. bezoekers/postbode weer bereikbaar was vanaf de Angelsloërdijk. Van de gemeente hebben wij over deze afsluiting destijds niets gezien of gehoord.

En ook nu hebben wij officieel weer niets van de gemeente gehoord.

De inrit aan de Boermarkeweg is o.a. de enige toegang naar onze garage. Er is destijds geantwoord op een vraag dat er nooit een 4eBus-rijbaan zou komen!

Kopie van deze brief naar:  Wethouder Van der Weide, EOP Het Centrum en Belangenvereniging Oud Emmen.