2020 Jaarverslag
2020 Jaarverslag

2020 Jaarverslag

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Cindy Besselink voorzitter en beheer website
Silvia Speelman secretaris en beheer mailbox
Gerike Mulder penningmeester
Jaap Brink algemeen lid, penningmeester EOP Het Centrum
Gerrit Bron algemeen lid, bestuurslid EOP Het Centrum
Wil Dijks algemeen lid
Lambertus Nijhoving algemeen lid en specifiek voor Verkeer & Infrastructuur
Ilona Scheeve algemeen lid en specifiek voor het realiseren van de
nieuwsbrief
Tjitske van der Wal algemeen lid

Dit jaarverslag is wordt gepubliceerd op de website en een samenvatting staat in de nieuwsbrief van Belangenvereniging Oud Emmen van maart / april 2021 .

Terugblik op 2020 van het dagelijks bestuur
Vanaf januari 2020 is er een nieuw dagelijks bestuur (het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester). Het nieuwe dagelijks bestuur heeft zich in de buurt voorgesteld middels de nieuwsbrieven. Het ontmoeten van buurtbewoners is, helaas, beperkt geweest doordat we minder activiteiten hebben georganiseerd i.v.m. de corona maatregelen.
De bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden in dezelfde frequentie als voorgaande jaren. Een aantal creatieve oplossingen zijn gevonden om aan de 1,5 meter te houden zoals vergaderen op het Ridderveld, in de tuin bij één van de bestuursleden en online meetings. In dit jaarverslag geven wij de bewoners van Oud Emmen een terugblik op 2020. We benoemen wat we niet hebben kunnen organiseren aan activiteiten, maar we willen ook benadrukken dat, ondanks beperkingen, we andere zaken juist meer aandacht hebben kunnen geven.

Activiteiten
Belangenvereniging Oud Emmen bestond 20 jaar in december 2020. Het doel was om in 2020 de voorbereidingen te treffen voor een spetterend feest met activiteiten. Helaas heeft dit niet plaats kunnen vinden i.v.m. de beperkingen door Corona maatregelen. Het feest verplaatsen we naar 2021, en het budget blijft gereserveerd. Uiteraard houden we, m.b.t. het organiseren, een slag om de arm i.v.m. eventuele corona maatregelen.
Normaliter organiseren we jaarlijks een burendag, het wekelijks wandelen, de buitenspeeldag en een ledenvergadering. In verband met de beperkingen door het Corona virus en de maatregelen zijn er weinig activiteiten doorgegaan. Het enige wat we hebben kunnen doen is de buitenspeeldag. Een verslag daarvan staat op de website.

Schouw
In 2020 is er in onze buurt een schouw gehouden. Dit is een ‘ronde’ waarbij we de verbeterpunten in de algemene ruimte benoemen. Denk daarbij aan omhoogstaande stoeptegels of kapotte lantaarns. Alle bestuursleden hebben een gedeelte van de buurt geïnventariseerd op de algemene staat van de omgeving, vernielingen/verwaarlozing en vervuiling. Alle punten zijn samengevoegd en aangeboden aan de gemeente Emmen. Er is een rondgang geweest met een gemeenteambtenaar en er is een prioriteitenlijst gemaakt. Er komt op een aantal punten een vervolg, in samenwerking met de Gemeente Emmen.

Oranjefonds
Begin 2019 is de straatprijs van Postcodeloterij gevallen in één van de straten van onze wijk. Het Oranjefonds stelt, bij het winnen van een straatprijs, 3000 euro beschikbaar aan de buurt / wijk. Uiteraard na een beoordeling of de plannen passen binnen de doelstellingen van het Oranjefonds. Het beschikbare geld kwam samen met het verzoek van OBS ’t Eenspan om een bijdrage te leveren aan het realiseren van een nieuw, uitdagend schoolplein. Veel groen, een trapveldje en een amfitheater voor buitenlessen, spreekbeurten en toneelstukjes. Een mooie en goede bestemming voor het beschikbare budget van het Oranjefonds.

Smiley
De Smiley wordt gebruikt ten behoeve van het vergroten van de verkeersveiligheid. Dit jaar heeft de Smiley op de Emmalaan en de Prinsenlaan (zowel in noord-zuid als in zuid-noord richting) gehangen.

Boermarkeweg
Vanuit het bestuur heeft Gerrit Bron zich bezig gehouden met de reconstructie van de Boermarkeweg. Waarbij het uitgangspunt is dat verbreding niet in het belang is van onze buurt. Alle verslagen, een brief van EOP ‘t Centrum en uitkomst van de enquête zijn te vinden op onze website (bij nieuws enquête of brief. Het laatste bericht is dat er voorlopig geen verbreding van de Boermarkeweg komt.

Financiën
De inkomsten en uitgaven van 2020 zijn omschreven in het financieel jaarverslag. En er heeft een kascontrole plaatsgevonden door twee inwoners van onze buurt. Daarnaast wordt er in dit verslag een vooruitblik gegeven.

AED
We hebben geconstateerd dat er binnen onze wijk weinig punten zijn voor AED (Automatische Externe Defibrillator). Met dit apparaat kan bij een hartstilstand gebruikt worden om het hartritme te herstellen. In Oud Emmen is er maar één. Deze is te vinden in Treant, locatie Oostermarke. Nadeel hiervan is dat deze AED ’s avonds moeilijk en ’s nachts niet te bereiken is doordat de deur gesloten is. Binnen onze buurt willen wij graag een nieuwe, extra locatie voor een AED realiseren en daarnaast het percentage hulpverleners vergroten. Het realiseren van een AED locatie is een een vrij dure oplossing en we willen bij voorkeur dat de buurtbewoners betrokken worden bij de keuze omdat het een flink deel van het beschikbaar budget is. Het was de bedoeling dit vraagstuk voor te leggen aan de bewoners tijdens de jaarvergadering. Deze is echter niet doorgegaan. We beraden ons in 2021 verder op het verbeteren van AED voor onze wijk.

Verslaglegging bestuur
We hebben een aantal administratieve zaken gewijzigd of nader gespecifieerd:
In 2020 is het rooster van aftreden opgesteld. Deze is gepubliceerd op de website. Het rooster geeft inzicht hoelang de bestuursleden zitting hebben in het bestuur en wanneer leden gaan aftreden. Eind 2020 is de bestuursperiode geëindigd voor Gerrit Bron en Jaap Brink. Beide zijn, vanuit het bestuur Oud Emmen, een afvaardiging voor EOP het Centrum.

Huishoudelijk reglement opgesteld. Deze moet goedgekeurd worden door de leden. Doordat de jaarvergadering niet doorgaat wordt dit doorgeschoven naar 2021.
Een huishoudelijk reglement omschrijft onderwerpen waar de statuten van de vereniging niet in voorzien.

Wijzigingen in bestuur verwerkt bij KvK. Beschikbaarheid van bestuursleden voor EOP ’T Centrum.Jaap Brink en Gerrit Bron hebben in 2020 hun laatste jaar bij bestuur gehad, en hun rol bij EOP ’T Centrum wordt ingevuld door andere bestuursleden van Belangenvereniging Oud Emmen. Cindy Besselink (VZ) en Lambertus Nijhoving (verkeer) vervullen deze rol vanaf 2021

Het bestuur heeft besloten de jaarvergadering voortaan in januari plaats te laten vinden. In 2021 was dit gepland op 21 januari 2021 maar is door Corona opnieuw uitgesteld. Daarna is besloten het jaar, zoals gebruikelijk, af te sluiten met een jaarverslag en kascontrole. Deze documenten worden, t.b.v. het informeren van bewoners uit onze wijk, gepubliceerd op de website.

Het financieel jaarverslag kan worden opgevraagd door leden. U kunt u opvragen door een email te sturen aan oudemmen@gmail.com.