Wandelen vanuit Oostermarke

Sinds 3 jaar is er vanuit de Oostermarke een wandelgroep actief. Deze groep loopt elke dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur een wandelafstand van 5 tot 6 kilometer. Er wordt gewandeld in de Emmerdennen.
De groep wandelaars bestaat tot nu toe uit een relatieve vaste kern van 4 tot 6 personen.
Belangstellende buurtbewoners nodigen wij van harte uit ook eens mee te lopen. Je hoeft je niet op te geven en er zijn geen kosten aan verbonden.
Kom om 10.00 uur dinsdag’s morgens naar de Oostermarke en wandel mee!!

Dienstenhuus bibliotheek Emmen.

208-full

Welkom

Bij de Dienstenhuzen kunt u terecht voor informatie en advies op het gebied van vrijwilligerswerk, diensten, hulp en zorg. Onze vrijwilligers staan klaar om uw vragen te beantwoorden of u in contact te brengen met iemand die u verder kan helpen.

We bemiddelen en ondersteunen bij het aanvragen van ondersteuning of een voorziening. Ook met vragen over schuldhulp kunt u bij ons terecht. We kunnen ondersteunen in opvoedingsvraagstukken en het op orde brengen van de administratie. Heeft u een zorgvraag, wilt u een maaltijdvoorziening regelen of ondersteuning bij mantelzorg? Ook bieden we praktische hulp in en rondom uw huis. Denk aan boodschappen halen, grofvuil webgrengen en het vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis.

Op drie locaties in Emmen vindt u een Dienstenhuus.: Dienstenhuus Bibliotheek Emmen, Dienstenhuus Julianaflat en Dienstenhuus Emmermeer. U bent van harte welkom. De koffie staat voor u klaar.

Openingstijden

Dinsdag 13.30 – 15.00 uur

Dienstenhuus Bibliotheek Emmen

1e verdieping

Noorderplein 101
7811 MG  Emmen
T 0591 764200
oostermarke@dienstenhuus.nl

Zie ook : dienstenhuus emmen.nl

Overleg recente ontwikkelingen Boermarkeweg.

Overleg met EOP het Centrum over de ontwikkelingen Boermarkeweg.
Dinsdag 7 november 2017 om 13.00 uur; Gemeentehuis Emmen
EOP het Centrum: dhr. Nijhoving (verkeerscommissie) dhr. Bron en dhr. Van Donkelaar
Gemeente Emmen: de heren Van der Helm, Mink en mw. R. Vrieling (verslag)

Opening en welkom.

De aanleiding van dit overleg is op verzoek van de EOP Centrum in verband met de openbare ledenvergadering op 22 november a.s.
De EOP wil de leden graag bijpraten over de huidige stand van zaken.
In december 2016 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd waarbij veel (positieve) gesprekken zijn gevoerd. Daarna is er geen overleg meer geweest over het project.

Herrald van der Helm geeft een toelichting op de plannen:
Allereerst merkt Herrald op dat het een ambtelijke visie is en dat het bestuur ( college en raad) uiteindelijk zal beslissen of de plannen tot uitvoer komen. Bovendien zal het huidige bestuur waarschijnlijk geen grote, nieuwe beslissingen meer nemen in verband met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Aansluiting Angelsloerdijk – Boermarkeweg.
Zoals al aangegeven op de inloopavond, gaat deze aansluiting voor autoverkeer verdwijnen.
De fietsoversteek zal op deze plaats blijven. Een fietstunnel is onderzocht maar heeft teveel ruimtelijke impact in dit gebied.
De woningen aan de Angelsloërdijk zullen bereikbaar blijven en er zal een nieuwe aansluiting komen voor de bewoners op de van Schaikweg/Statenweg t.h.v. de aansluiting Oude Meerdijk. .

Locatie Angelsloërdijk. (voorheen genoemd Gaarlandtpark)
Er moet rekening worden gehouden met de ontwikkeling locatie Angelsloërdijk. Hiervoor zal een toegangsweg naar deze locatie aangelegd moeten worden. Vanuit verkeersafwikkeling zou dit op de Boermarkeweg moeten plaatsvinden en niet vanaf de van Schaikweg.
De toegangsweg moet voldoende capaciteit hebben. Bovendien is een goede ontsluiting van belang voor het aantrekken van toekomstige ontwikkelingen. Er is belangstelling getoond voor het gebouw van notaris Mikx, verder is er een initiatiefnemer die een beachvolleybalveld wil realiseren, en er is een initiatief voor een Experimenteerbuurt. De tennisclub wil graag investeren en heeft een langdurige pacht overeenkomst van de gemeente nodig om financiën te krijgen bij de bank.
Deze aansluiting zal pas worden aangelegd als er concrete initiatieven zijn en het daardoor noodzakelijk is om deze aansluiting aan te leggen. Doordat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn, zal het naar verwachting nog wel even duren voordat deze aansluiting wordt aangelegd.

Traant groep. (ziekenhuis)
Scheper ziekenhuis huurt tot eind 2018 een deel van het gebouw Kop van Zuid inclusief parkeerplaatsen. Ze gebruiken ook het parkeerterrein van de v.m. Muzeval. Aangezien Treant aangeeft dat het nu al krap is met parkeren hebben ze op termijn behoefte aan extra parkeerplaatsen, hiervoor is hun oog gevallen op locatie Angelsloërdijk. Hierover is echter nog geen enkele planvorming gemaakt en heeft het gemeentebestuur nog geen beslissingen hieromtrent genomen.
De EOP vraagt of het waar is dat er plannen van het ziekenhuis zijn om op de Angelsloërdijk te gaan uitbreiden. Door de lopende fusie van ziekenhuizen van de Treant groep is nog veel onduidelijk, zeker is dat het ziekenhuis momenteel geen plannen heeft om op de locatie Angelsloërdijk te gaan uitbreiden.

Esdalcollege.
Het Esdalcollege heeft aangegeven de locatie aan de Weerdingerstraat in Emmen te willen sluiten en vervangende nieuwbouw te plegen op de Esdalcampus aan de Boermarkeweg/Oosterstraat.
Hierover heeft het Esdalcollege een verzoek gedaan bij de gemeente. Op dit moment wordt door de gemeente gekeken naar dit verzoek. Ook omdat het aantal leerlingen op het Esdalcollege de laatste jaren afneemt.

De sportvelden liggen aan de andere kant van de Boermarkeweg, met oog op de veiligheid wil het Esdal graag een nieuw sportveld bij de school realiseren aan hun zijde van de Boermarkeweg.
Verder heeft het Esdal behoefte aan een goede kiss en ride strook, momenteel is hierdoor veel verkeersoverlast op de Angelsloërdijk. De gemeente (ambtelijk) zou de kiss en ride strook het liefst bij de Oosterstraat willen realiseren en deze straat ook als ontsluiting voor autoverkeer van- en naar het Esdal willen gebruiken ook gezien de voornemens van de Angelsloërdijk-Kerkhoflaan een fietsstraat te maken.

De voormalige Muzevallocatie is strategische grond, uiteindelijk beslist het bestuur (college en raad) of deze locatie gebruik kan worden voor eventuele nieuwbouw en/of kiss en ride van het Esdal.

Centrumruit.
De Boermarkeweg is een onderdeel van de centrumruit (eigenlijk een centrum U) en vanuit het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) vastgesteld beleid.
De insteek is om de uiterlijke kenmerken van deze wegen ook op de Boermarkeweg door te voeren.
Dat wil zeggen: 2 x 2 rijstroken met middenberm met zo min mogelijk uitritten. Bovendien bevordert de aanleg van 2 x 2 rijstroken de doorstroming op de weg. Gevraagd wordt er of zebrapaden terug komen. Op een 2 x 2 profiel zijn zebrapaden niet gewenst, er gebeuren teveel letselongevallen. Er komen fiets- en voetgangersoversteken bij de verkeerslichten.

Om ruimte voor de verdubbeling te creëren zal het fietspad aan de oostkant verdwijnen.

Fietsers.
Het gemeentebestuur vindt fietsen heel belangrijk.
Volgens het GVVP moet de Angelsloërdijk een fietsstraat worden en is indertijd in het GVVP al besloten dat de aansluiting Boermarkeweg-Angelsloërdijk zal worden afgesloten voor autoverkeer.

In de ambtelijke plannen is een fietstunnel gepland nabij de Kop van Zuid. Technische gezien is een fietstunnel ook mogelijk bij de Angelsloërdijk, maar dan zullen de woningen minder goed bereikbaar worden en ook veel bomen gekapt moeten worden.
Het fietspad achter de locatie Angelsloërdijk zal worden verbeterd en aansluiting krijgen op de fietstunnel.

Openbaar vervoer.
Het OV bureau geeft aan dat de bussen vertraging oplopen op de Boermarkeweg. De gemeente wil de locatie van de bushaltes zodanig optimaliseren dat reizigers o.a. het ziekenhuis en de scholen goed en zo veilig mogelijk kunnen bereiken.

Verkeerslichten. (VRI’s)
De huidige VRI’s zijn stand-alones, de nieuwe VRI’s hebben ‘slimme’ apparatuur.
De hulpdiensten (ambulances) hebben een KAR-systeem waarmee ze na vernieuwing van de VRI’s deze vanuit de ambulance kunnen bedienen. De EOP vraagt of rotondes zijn onderzocht ?
Op de centrumruit is gekozen voor VRI’s omdat de centrumruit zich in een dynamische omgeving bevindt. Bij een wijziging in de verkeersstromen kan bij een VRI nog het nodige aangepast worden (softwarematig), bij een rotonde is zo’n wijziging veel ingrijpender.
Het vervangen van de VRI’s staat los van de verdubbeling van de Boermarkeweg. Als de portalen maar goed worden geplaatst kunnen ze later altijd worden aangepast.

Planning.
Er zijn veel ideeën over de ontwikkeling Boermarkeweg, maar zijn nog te veel afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen.

Het beschikbare budget is echter niet toereikend om de gehele ambtelijke visie te kunnen realiseren.
Via een collegevoorstel zal er een advies worden gegeven over welk deel het best uitgevoerd zal kunnen worden. Daarbij zullen bovengenoemde punten mogelijk moeten kunnen blijven.
Het budget voor vervanging VRI’s is beschikbaar.
De overige werkzaamheden zijn afhankelijk van de besluitvorming van een nieuw college/raad.

Overige.
De EOP spreekt bezorgdheid uit over sluipverkeer door de bestaande woonbuurt. Verwacht wordt dat door de betere doorstroming de automobilist zal kiezen voor de route Boermarkeweg.

De grootste knelpunten in de doorstroming op de Boermarkeweg zitten in het gedeelte bij de Angelsloerdijk – van Schaikweg – Dordsestraat.

De EOP heeft een tekening van de ontwikkelingen die getoond zijn tijdens dit overleg meegenomen. Er kunnen aan deze tekening geen rechten worden ontleend.
De tekening is een “praat prent” over een mogelijke oplossing. Zolang het gemeentebestuur geen besluit heeft genomen is, staan alle mogelijkheden nog open.
Mochten er vragen zijn, verzoek om deze te verzamelen en te mailen naar Herrald van der Helm.

Einde van dit overleg.

 

Verkeer Prinsenlaan

Verkeerssituatie Prinsenlaan

Naar aanleiding van steeds terugkerende incidentmeldingen met de Verkeersremmers in de Prinsenlaan is er op 30 augustus een bespreking geweest tussen wethouder Van der Weide en het bestuur van Oud-Emmen. Vraag was hoe verder te gaan met de Verkeersremmers.

Tijdens de bespreking werd vastgesteld dat, sinds de verkeersremmers zijn vastgezet, er geen incidenten bij de Gemeente zijn gemeld. Ook blijkt de gemiddelde snelheid van het autoverkeer behoorlijk omlaag te zijn gegaan, alhoewel op sommige weggedeeltes hier nog wel wat verbeterd kan worden.

Besloten is om de verkeersremmers in de huidige situatie te laten staan en om de veiligheid verder te verbeteren door voor en achter de verkeersremmers wegmarkeringen in de vorm van witte pijlpunten te maken. De uitvoering zal na voltooiing van de Rioolreconstructie Prinsenlaan-Emmalaan plaatsvinden.

Buurtsupport

Buurtsupport.

Zoals mogelijk bekend heeft de stichting Buurtsupport onlangs besloten haar werkgebied in de gemeente Emmen organisatorisch aan te sluiten bij de gebiedsindeling zoals die door de gemeente Emmen, maar ook door de Toegang wordt gehanteerd.

Werkgebieden

De gemeente Emmen kent 6 werkgebieden, waaronder o.a. Emmen-Noord, dit gebied bestaat uit: Emmermeer, Oud Allee, Boschoord, de Stadskern en Oud Emmen, qua omvang is dit gebied niet gewijzigd ten opzichte van het verleden.

Mutatie coördinator

Echter door het plotseling overlijden van de coördinator voor het werkgebied van de Monden (Weerdinge , Nieuw Weerdinge, Roswinkel en Emmer-Compascuum) moest er helaas een mutatie plaatsvinden.
Jan Stoffers (voorheen coördinator Emmen Noord) is daarom per 1 oktober jl. benoemd als coördinator voor de Monden en als coördinator voor Emmen Noord is benoemd Jose Super; j.super@buurtsupport.nl.

Belangenvereniging oud emmen